روایت آقای کارگردان از احمد شاملو

شاملو هیچگاه منتظر کسی نبود

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
شاملو هیچگاه منتظر کسی نبود
نوآوران -

احمد شاملو از من بزرگ تر بود

احمد شاملو بزرگ تر بود

هر دوستی قرار میگذارد برای احمد شاملو بنویسد باید پیش از چاپ، نوشتهاش را نشان آیدا بدهد.هیچ دوستی و عاشقی به اندازهی آیدا در تن و رگ شاملو، تنها و بی کس ندویده است.

احمد شاملو هیچگاه منتظر کسی نبود. احمد شاملو منتظر خودش بود. غرور پیش او بود.من در خانه ی پدری اتاقی دارم که خانه ام همیشه آنجاست. شاملو رفیق من و آن خانه بود.نه از کانون، نه از سینما، نه از کاری بحر کاری، احمد شاملو رفیق بزرگمن بود.

نمایش هم مثل شعر پیش او بود، فیلم نوشت میراث یک «مرده شو خانه» دارد. بدون شک یکی از شیوههای نایاب عکاسی و ادبیات، در امروزِ جهان برای سینماست.

احمد شاملو بعد از آن خبر، شد رفیق صدها آدم.دوستان دیگری بودند که شعر و عشق را با احمد شاملو آرام در پنهان میخواندند.

حضور احمد شاملو حضور روز و شب بود، تحمل روز و شب را باید شاعر بود. صدا و حرفش جیوه بود و شیشه. من هر صبح به یادش در این آینه ی بزرگ زندگی را آغاز میکنم. من مطمئن هستم، شاملو از ورای مرگ، زندگی را زیباتر دریافته است.