دو شعر از محمد جعفری

شاعر

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
محمد جعفری
نوآوران -

1.

شاعر قلبی برهنه دارد و

افتابی بر پیشانی .

تن پوش ترک خورده تبار

ماترک ایلیاتی من ست

که در فسیل واره سنگ

تفسیر تازه ای از عشق دارد

ونیاز انسان را

 معنا میکند

انسانی که منم

انسانی که تویی

2.

شب ترس و هراس و هول

شب تاریک و وحشت

شب دلگیر تنهایی

آه...

مگر

به حادثه  سپیده ای

رنگ ببازد

جمع روشن فردا