سه اپیزود از حمید عرفان

جان پناه ها

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
حمید عرفان
نوآوران -


به قاسم هاشمی نژاد


1.
طول هجرت و قهر و
سرگردانی
امان از گریه پنها ن
بریده است
اما تیرک غرور در توفان
در هر اسکان
آواز آرامش اعتماد و شرف آزادی است


2.

در چهار دیواری بی پناه زمین
خوشا سفر های رفتن وباز آمدن روح و
پاک شدن از نا پا کان


3.


دور از حقارت حقیران
یک لحظه احساس تعمید آزادی و
در پناه مرگ رفتن


4.


همزاد رنج های گذران ما
من در آغوش مرگم و
تو را می بوسم : آزادی ! آزادی !