چهار رباعی از پوران فرخزاد

قاف از دل قصه

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۱
پوران فرخزاد
نوآوران -

1.

دیگر ز غم تو بیم فردایم نیست

از درد درون، شور به آوایم نیست

نه بانگ خروشی و نه جوشی و نه شوق

وان چرخش و آن هی هی و هی هایم نیست


2.

قاف از دل قصه رفت و سیمرغ فسرد

آن قصه گزار رفت و آن قصه بمرد

زروان به میانه چرخ چرخان چرخید

وان قصه همی به قاف سیمرغ سپرد


3.

جهان در وحشت هرّای آتش

ز هر سو شعله ر شولای آتش

میان دود و آتش می زند موج

طنین ناله از هی های آتش


4.

در وهم بهار، مست خوابم ای دوست

سودا زده ای در التهابم ای دوست

زین بوی گل و نسیم فروردینی

انگار که در فصل شبابم ای دوست