در پی اظهارات دادستان خراسان رضوی وزرای ارشاد و کشور واکنش نشان دادند

یک استان جزیره ای جداگانه نیست

جمعه گذشته قرار بود سالار عقیلی در سالن هلال احمر شهر سبزوار روی صحنه رود که این کنسرت در آستانه اجرا توسط دادستانی استان لغو شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
یک استان جزیرهای جداگانه نیست
نوآوران -

در دو سال اخیر این اولین باری نیست که کنسرتهای موسیقی توسط نهادهایی غیر از وزارت ارشاد لغو میشوند اما آمار لغو کنسرتها از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم به شکلی ناباورانه افزایش چشمگیر داشته است. چنان که اگر این آمار را با تعداد کنسرتهای لغو شده در دولت سابق مقایسه کنیم به نتایج اسفباری می رسیم.
هر چند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آغازین کار خود در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، اعلام کرده بود: «وﻗﺘﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای فیلم، کنسرت ﯾﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر میﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﻮزش حمایت ﮐﻨﺪ.به خصوص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ هنرﻣﻨﺪ وارد میﺷﻮد. درعینﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ﯾﺎ نمایش ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت  ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد میﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ورود میﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ میﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ از راه دﯾﮕﺮ ﺣﻞ ﮐﺮد.»
اما پرسش اینجاست؛ با توجه به سریالی شدن ماجرای لغو کنسرتها چرا هنوز هیچ اقدام عملی روشنی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفتهاست؟

خراسان در صدر آمار لغو کنسرت

آمار کنسرتهای لغو شده از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا به امروز به 80 کنسرت میرسد. در این میان در سالهای 92 و 93 ، 41 کنسرت، در سال 94 ، 22 کنسرت و در سال جاری، 17 کنسرت لغو شدهاند اما بازهم در این بین استانهایی هستند که آمار لغو کنسرتها در آنها بیش از دیگر استانهاست. چنان که  استان خراسان رضوی با 8 کنسرت لغو شده در این ایام جزو صدر نشینان جدول است و علاوه بر کنسرت سالار عقیلی که به آن اشاره شد، کنسرتهایی چون «میلاد درخشانی»، «شهرام ناظری» و «کیهان کلهر» در شهر نیشابور (اردیبهشت 95)، «علی زندوکیلی» در شاندیز مشهد (فروردین95 )، «بنیامین بهادری» در تربتجام ( خرداد 94 ) و  «علیرضا قربانی» در مشهد (اسفند 94 ) در این استان لغو شدهاند. البته نباید فراموش کرد که در میانه کنسرتی که سالار عقیلی در دی ماه 94 در طرقبه داشت، حریر شریعت زاده ( نوازنده دف و همسر او) را از روی صحنه پایین آورده و اجازه ادامه اجرا به او ندادند.
اما پس از لغو کنسرت سالار عقیلی در شهر سبزوار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در واکنش به اخبار منتشر شده اعلام کرد: « مشکلاتی در محتوا و اجرای کنسرتها و همچنین نحوه حضور شرکتکنندگان وجود داشت که سوابق آن نیز موجود است، باعث شد از ناحیه اقشار مختلف مردم، حوزه علمیه و علما گلایههای مختلفی درباره اجرای کنسرتها در پایتخت معنوی کشور به دادستانی اعلام شود. بررسیهای دادستانی نیز نشان داد که این گلایهها قابل تأیید است و متأسفانه تاکنون اتفاقات اخلاقی ناگواری در حین اجرا یا بعد از اجرای کنسرتها رخ داده است.»
غلامعلی صادقی در ادامه گفت:« پس از اعلام این گلایهها از سوی اقشار مختلف و همچنین بررسیهای صورت گرفته، دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم بر این گرفت تا برای پیشگیری از آسیبهای موجود، فعلاً کنسرتها اجرا نشوند تا زمانی که در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود.در حال حاضر منتظر تشکیل شورای فرهنگ عمومی برای بررسی این موضوع هستیم و هر تصمیمی که شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی گرفت، علی القاعده اجرا خواهد شد ولی تا قبل از آن بهخاطر اجراهای توأم با مشکلات اخلاقی بنا بر این است که کنسرتی اجرا نشود. موضوع عدم برگزاری کنسرت تا تصمیمگیری در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، به دستگاههای مربوطه از جمله اداره کل ارشاد و ادارات ارشاد شهرستانها اعلام و اطلاع رسانی شده است تا از صدور مجوز یا فروش بلیت و یا اعلام این مراسم خودداری کنند اما متأسفانه برخی دستگاهها به هر دلیلی که خودشان میدانند ممنوعیت در اجرای کنسرتها را رعایت نمیکنند و با فروش بلیت و اخذ پول از مردم توقعی را برای آنها ایجاد میکنند و خود این دستگاهها باید پاسخگوی گلایههای
 مردم باشند.»

خراسان رضوی، جزیرهای جداگانه

پس از لغو هر کنسرتی که البته بُعد رسانهای هم داشته باشد، وزیر ارشاد کوشیده است تا به نوعی واکنش نشان دهد. اما نکته اینجاست چرا این واکنشها که در سطوح مختلف ابراز می شوند، هنوز راه به جایی نبرده است؟ بد نیست برخی از این واکنش ها را با هم مرور کنیم: «ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ. من از اﺳﺘﺎﻧﺪاران میخواهم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ تمام از ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه ﺣماﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑ ﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد.»1 یا سخنرانی پرشور علی جنتی در اختتامیه سیامین ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺠﺮ ﮐﻪ بذر امید در دل هنرمندانی کاشت که از دولت تدبیر و امید حمایت کرده بودند. آنجا که گفت:« ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ، ﺗﻼش میﮐﻨﻨﺪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤریفﺷﺪه و دروغ و ﺟﻌﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﻣﺘﺪﯾﻦ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ در وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﯾﺒﺎن و هنرﻣﻨﺪان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮن، شرع و ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻨﯽ را  رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ، وﻟﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮو هﻫﺎی ﺧﻮدسر نمیشویم.»2
در همین مورد اخیر هم علی جنتی درباره لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار و اظهارات اخیر دادستانی استان خراسان رضوی اعلام کردهاست: « میگویند مشهد شهر مقدسی است و شرایط خاص خود را دارد. بسیار خب، کنسرتها آنجا برگزار نشود ولی چرا برای برگزاری کنسرتها در شهرهای دیگر استان خراسان دخالت میکنند؟» علی جنتی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تصمیم دادستان مشهد درمورد لغو تمامی کنسرت های موسیقی تا اطلاع ثانوی در خراسان رضوی  و نیز لغو کنسرت سالار عقیلی در این استان گفت: «تا کنون همه کنسرت های سالارعقیلی بدون حاشیه بوده است اما اجازه ندادند کنسرت وی برگزار شود.» او با اشاره به لغو کنسرت شهرام ناظری و علیرضا قربانی در استان خراسان رضوی نیز گفت: «لغو این کنسرتها به دلایل واهی بوده  نمیشود یک استان خارج از قواعد کشور عمل کند. یک استان که جزیرهی جداگانه نیست.»
این بار حتی واکنشها به وزیر ارشاد محدود نشد و وزیر کشور هم روز گذشته در دیدار با خبرنگاران با اشاره به اینکه تفسیر و نگاه در خراسان به کنسرتها تفسیر و نگاه حکومتی نیست، گفت:«من در نامه خود به رییس قوه قضاییه خواستهام که درباره جنبههای حقوقی و قانونی کنسرتها در خراسان برای ما تعیین تکلیف کند.» عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه چرا یک نفر میتواند در کشور کنسرت داشته باشد ولی در خراسان نه  گفت: «قوه قضاییه هرگاه احساس کند جرمی اتفاق میافتد، میتواند دخالت کند اما نیتخوانی مناسب نیست.مسئول امنیت کشور، وزیر کشور بوده و در استانها، استانداران و شورای تامین این وظیفه را بر عهده دارند بنابراین اگر احتمال ناامنی وجود داشته باشد این مسئولان باید اعلام کنند تا بر اساس آن تصمیمگیری شود. در حال حاضر بلیتفروشی انجام میشود اما مردم پشت در کنسرت متوجه لغو آن میشوند.»
وزیر کشور با تاکید بر اینکه در کشور باید برای برگزاری کنسرتها وحدت رویه ایجاد شود، گفت: «از رییس قوه قضاییه خواستهام که ما را راهنمایی کنند. هر آنچه ایشان تشخیص بدهند ما تابع آن هستیم زیرا رییس قوه قضاییه را فردی منطقی، اصولی و واقعبین میدانم.»مطربی در حریم امام رضا(ع)
اما آیتالله علمالهدی، امام جمعه مشهد از جمله کسانی است که همواره در سخنرانیهای خود بارها به برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی واکنش نشان داده، از لغو کنسرتهای موسیقی دفاع کرده و «کنسرت» را ترویج موسیقی در بدترین حالت خود دانسته است. چنان که این مقام در یکی از سخنرانیهای خود اشاره کرده است:« اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻔﺎر دﻧﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺷﻬﯿﺪ دادﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺴﺎط ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ و خوشگذرانی در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﻧﺸﻮد. دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ، در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ بر سرِ ﯾﮏ کنسرت ﭼﻨﺎن سر و ﺻﺪاﯾﯽ به راه انداخته شد تا یک عده بیایند و در حریم امام رضا (ع) مطربی کنند. کنسرت ترویج موسیقی در بدترین حالتش است و 10 سالی است ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ کنسرت ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺪ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و روزنامهها ﻣﻮﺟﯽ به راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ. دﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎﺳﺖ.»3
اما حالا که دادستانی استان خراسان رضوی تصمیم گرفته تا اطلاع ثانوی اجازه برگزاری کنسرت در این استان را ندهد باید منتظر ماند و دید که وزارت ارشاد می تواند در مقابل تصمیم این مقام قضایی ایستادگی و باز هم برای اجرای کنسرت در این استان مجوز صادر کند یا تسلیم دادستانی شده و مجوزی برای این استان صادر نمی کند؟ حالا که مدتهاست دیگر از امید خبری نیست. باشد که دست کم وزیر ارشاد تدبیری برای این وضعیت بیاندیشد.