نقش پدری را کمرنگ نکنیم

پدر؛ غریبه ای در تربیت فرزندان

اگر پدر از سمت خود فاصله بگیرد و صرفاً نانآور خانه باشد و نظارت بر فرزندان نداشته باشد، مشکلات تربیتی زیادی ایجاد خواهد شد. پژوهشها نشان میدهد که فقدان پدر در نوجوانی سه برابر بیمادری در انجام مجرمیتهای خطرناک توسط فرد تأثیرگذار است. افراط در محبت میتواند رابطه مستقیمی با زنسالاری داشته باشد.

  1. ۱۱ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
پدر؛ غریبهای در تربیت فرزندان
نوآوران -

درحقیقت در خانوادههایی که پدر در حاشیه قرار دارد و مدیریت خانواده دست زن است، احتمال اینکه فرزندان محبت افراطی دریافت کنند، بیشتر خواهد شد.

     اصلاح یک تصور غلط

یادمان باشد، در زندگی خانوادگی باید بدانیم که قرار نیست کسی من را خوشبخت کند بلکه خوشبختی هر فردی در گروی مسئولیتپذیری، تلاش و اتصال من به پروردگار است.این تصور را باید با دو تصور دیگر اصلاح کرد. اول اینکه قبل از ازدواج، باید به دنبال همسری باشیم که در مسیر خوشبختیمان اختلال ایجاد نکند و مانع و مزاحم رشدمان نباشد. حال اگر فردی پیدا شد که علاوه بر اینکه مانع نبود، کمککننده هم بود، بسیار خوب است.

     اعتمادسازی؛ گام اول

سومین نکته در اصلاحگری این است که در قدم اول باید اعتمادسازی کرد و فرد به این نتیجه برسد که همسرش مصلحت او را میخواهد. همچنین در رابطه زن با شوهر، نکته مهم دیگر این است که روش اصلاحی نباید بهگونهای باشد که جایگاه همسر را تخریب کند. یکی از عللی که امروزه با کاهش فرزندآوری مواجه هستیم، این است که والدین احساس نمیکنند، فرزندان معاون و کمککننده آنها هستند.

     اعتقاد به برابری ضدخانواده است

موضوع مهم دیگر که از غلطهای مشهور زنان مدرن است، این است که من باید حقوق و نقشهای برابر با همسرم داشته باشم. به جرأت میتوانم بگویم که در طول تاریخ بشریت، هیچ آموزهای نظیر آموزه برابری، ضدخانواده نبوده است. برابری، سم مهلک خانواده است. افرادی که عاقلانه این آموزه را بهکار میبرند، درصدد تخریب خانواده هستند. آنچه آموزههای اسلامی بر آن تأکید دارد، برابری زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی است؛ نه چیزی دیگر. زن و مرد هر دو انساناند، ویژگیهای انسان کامل را دارند و هر دو نیز میتوانند به مقامات عالی دست یابند.

     جایگاه پدر

اگر پدر صرفاً نانآور خانه باشد و نظارت بر فرزندان نداشته باشد، نقش پدری اش کمرنگ می شود.

     احساس نیاز به یکدیگر

احساس نیاز به یکدیگر در خدمت تقویت پیوندهای خانوادگی است. اگر فرد احساس استقلال از خانواده داشته باشد، به بیراهه خواهد رفت. این احساس نیاز حتی باید ابراز شود. استقلال اقتصادی زن از مرد میتواند مرد را نسبت به تأمین هزینههای خانواده بیانگیزه کند.

     مشکلات خانوادگی یک فرصت تمرینی

اگر فرد عادت به حل مشکلات نداشته باشد، در مقیاس بزرگتر و مشکلات جدیتر، خیلی زود میدان را خالی میکند. مسئله دیگر این است که اگر قدرت مواجهه با مشکلات را داشته باشیم، میتوانیم فرصتی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و افزایش همدلی، همفکری و همگرایی است به دست آوریم .مشکلات خانوادگی فرصتی برای مواجهه با مشکلات اجتماعی است. در روایات آمده است که کودکان خود را با قدری از مشکلات به آرامی آشنا سازید تا در بزرگسالی، آمادگی مواجهه با مشکلات اجتماعی را داشته باشند و شکیبایی خود را از دست ندهند.

     نیاز به آموزش

نکته حائز اهمیت این است که خانوادهها نیاز به آموزش دارند و این از ضرورتهای جامعه امروز ما است. بخشی از شکستهای خانوادگی در حال حاضر ناشی از عدم توجه به این مهارتها و آموزش هاست  البته باید توجه داشت که این آموزش، در فضایی مناسب صورت گیرد.

     آموزش حقوق

دو سبک آموزش حقوق در فضای اخلاقی داریم: یک، آموزش حقوق متقابل؛ یعنی حق مرد را به زن و حق زن را به مرد یاد دهیم، تا افراد نه بدهکار شوند، نه طلبکار. دوم اینکه، آموزش حقوق مردان به مردان و زنان به زنان در فضای اخلاقی است.

     مهارتهای ارتباطی لازمه زندگی

حتی اخلاق و حقوق هم برای زندگی خانوادگی کفایت نمیکند. مهارتهای ارتباطی هم لازمه زندگی است و بخشی از کارآمدی خانواده به این مهارتها برمیگردد. برخی آموزههای دینی هم ناظر به مهارتهای ارتباطی است. ازطرفی باید توجه داشت که شخصیت اخلاقی نمیتواند ضعفهای مزاجی را پر کند.

     حس متقابل

باید توجه داشت که در بسیاری مواقع، پیوندهای عاطفی، ناشی از احساس نیاز ماست. در خانوادههای سنتی سخنی از عشق گفته نمیشد، ولی واقعیت محبت میان آنها بیش از خانوادههای جدید بود چرا که در عرصههای زندگی به یکدیگر وابسته. مرد میدانست اگر همسرش غذا درست نکند، ظرف نشوید و...، برایش مشکلساز خواهد بود. زن هم در حمایت مالی، حمایت روانی در مقابل خطرات و... احساس نیاز به مرد داشت. همین احساس نیاز دوطرفه، محبت را میانشان جاری میکرد.