خشم معطوف به خود را بیشتر بشناسیم

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
خشم معطوف به خود  را  بیشتر بشناسیم
نوآوران -

افسردگی به لحاظ نشانههای بیرونی، حالتی است که فرد انگیزهای برای فعالیت ندارد و انجام هیچ کاری برای او لذتبخش نیست. محسن میرمحمد صادقی روانشناس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افسردگی اظهار داشت: افسردگی به لحاظ نشانههای بیرونی، حالتی است که فرد انگیزهای برای فعالیت ندارد و انجام هیچ کاری برای او لذتبخش نیست. وی با بیان اینکه روانشناسان افسردگی را خشم معطوف به خود بیان میکنند، افزود: زمانی که فرد خشمگین است اگر به دیگران معطوف شود، خشم او پرخاشگری و تندخویی محسوب میشود. افراد افسرده در آن دوران به نوعی دشمن خودشان شدهاند و قصد انتقامگیری از خود را دارند. صادقی با اشاره به علل متعدد در پیدایش افسردگی، گفت: ضربهها، آسیبهای بیرونی، مقایسه شدن با دیگران و مورد سرزنش و سرکوب قرار گرفتن از جمله عوامل ایجاد افسردگی در فرد است.