درونگراها با برونگراها ازدواج نکنند

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
درونگراها با برونگراها  ازدواج نکنند
نوآوران -

درونگرایی و برونگرایی صفات شخصیتی هستند که رفتارها، علایق و تناسبهای ارتباطی افراد را شکل میدهند. حسین ابراهیمیمقدم روانشناس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برای شناخت صفات برونگرایی و درونگرایی لازم است ابتدا به سراغ تعریف شخصیت برویم، اظهار داشت: تعریف متداول از شخصیت، یک الگوی نسبتاً ثابت و استوار و نظاممند است که فرد در مراحل رشد تا میزان زیادی تحتتأثیر آن قرار میگیرد. وی افزود: براساس این تعریف برونگراها افرادی هستند که به داشتن روابط اجتماعی تمایل بیشتری نشان میدهند و در مناسبات ارتباطی خود قدرتمندترند و برای پیش بردن امورشان از این مناسبات استفاده میکنند. این روانشناس در ادامه افزود: در حالی که درونگراها تنهایی را ترجیح میدهند، در خلوت خود احساس راحتی میکنند و برای انجام کارها به پشتکار و تلاش خود متکی هستند. به گفته ابراهیمیمقدم شناخت قالبهای شخصیتی نقش بهسزایی در ورود به موقعیتهای مختلف شغلی، تحصیلی و انتخاب شریک زندگی دارد.