نگاهی به وضعیت روزنامه‌نگاری در روز خبرنگار

چالش فضای مجازی و پرداخت دیگرگونه روزنامه به اخبار

فضای مجازی و انتشار سریع هر نوع خبری در این محیط هیجان عجیبی میان مخاطبان و انتشار دهندگان خبر ایجاد کرده است. این در حالی است که رسانه‌ها و خبرنگاران حرفه ای صحت اخبار خود را فدای هیجان موجود در سرعت انتشار اخبار مجازی نکرده اند.امروزه فضای مجازی این امکان را به افراد داده است که علاوه بر مخاطب اخبار هم شهروند خبرنگار باشند و هم منتشر کننده‌ی خبر. این امکان، خوبی‌هایی جهت شفاف سازی اخبار دارد اما در مقابل چالش‌هایی را هم بوجود می آورد. به طور طبییعی با گسترش کانال ها و فضاهای مجازی برای انتشار اخبار عده ای وارد حیطه ی خبر شده‌اند که تا قبل از آن تجربه ی کار رسانه ای نداشتند ، از همین رو است که در سال‌های اخیر با گسترش روز‌افزون فضای مجازی، شاهد افزایش اخبار کذب و شایعه ها هستیم . عموما تایید یا تکذیب اخبار کذبی در فضای مجازی منتشر می شود توسط رسانه های رسمی اعلام می شود.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق
نوآوران -

محمد مهدی رحمانیان/مدیر مسئول روزنامه شرق: در این وضعیت شرایط خبرنگاری که به طور حرفه ای شغل خبرنگاری را برگزیده است دچار تحول شده است.فضای مجازی  او را با چالش سرعت و یا صحت روبه رو کرده است. این امر بدیهی است که نباید رسانه‌ها یا خبرنگاران صحت خبری را فدای سرعت انتشارش کنند. دقت در صحت اخبار مهم ترین الملن حرفه ای بودن یک خبرنگار و رسانه‌اش است.دقت و صحت خبر اعتماد مخاطب را به رسانه جلب می کندو اعتماد مخاطب بزرگترین سرمایه‌ی یک رسانه است. پس در این شرایط باید چه کرد؟ مشخص است که خبرگزاری ها با زمان کوتاه‌تری از رسانه‌های مکتوب اخبار را به دست می اورند و اگر رسانه های مکتوب هم بخواهند همان اخبار را تکرار کنند از حوصله‌ی مخاطب خارج می شود. در این شرایط است که به ضرورت وجود تحلیل و خبرنگار تحلیل‌گر پی می بریم. رسانه‌های مکتوب و باهوش در این مدت که تب فضای مجازی همه را فراگرفته است به ای خبر محور بودن به سمت تحلیلگر بودن حرکت کرده اند.

خبرنگار برای فرار از چالش جدید که با ان روبه رو شده است باید وسعت دید مخاطب را با تحلیل‌های درست افزایش دهد. اطلاعات و اخبار در فضای مجازی مانند یک اقیانوس است که عمق آن از یک وجب هم کمتر است. رسانه ها امروز می توانند وارد فضای تحلیل محتوای فضاهای مجازی و افکار عمومی شوند، به اخبار عمق دهند و دید مخاطب ها را گسترش دهند . آن ها با این روش می توانند اصلاح‌گر خیلی از دیدگاه های غلط رایج در جامعه باشند. اطلاعات سطحی و دیجیتال امروزی می تواند بسیار خطر افرین باشد.مخاطب اما از طریق تحلیل،توصیف و تفصیل اخبار اقنا می شود و رشد پیدا می کند. البته در نهایت هم باید توجه داشت که برای رسیدن به چنین جایگاهی از تحلیل و توصیف ، ضروری است تا به داده های آماری ، تفسیرهای درست و کارشناسان کاربلد دسترسی داشت.