حسین موسویان مطرح کرد:

فتوای مذهبی در مورد سلاح‌های کشتارجمعی فراتر از «ان پی تی» است

سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان در مصاحبه‌ با شبکه رادیویی آمریکا در مورد برجام، توان موشکی، منافقین و روابط ایران و آمریکا به سئوالات این رسانه پاسخ داد. به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند، گفت: «دلیل آن سیاست‌های آمریکا در 60 سال گذشته است

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
فتوای مذهبی در مورد سلاح‌های کشتارجمعی فراتر از «ان پی تی» است
نوآوران -

دخالت آمریکا در کودتا علیه مصدق، تحمیل دیکتاتوری شاه به ایران، حمایت از تجاوز صدام به خاک ایران، سیاست تغییر رژیم در ایران و تحمیل بدترین تحریمها ازجمله این دلایل است». این دیپلمات پیشین کشورمان درباره توافق ایران و 1+5 بر سر برجام باوجود مخالفتهای زیاد در آمریکا ازجمله کنگره اظهار کرد: «آمریکا در مورد بحران هستهای ایران سه گزینه جنگ، تحریم یا دیپلماسی در پیش رو داشت. جنگ را در افغانستان و عراق تجربه کرده بود و نتایج فاجعهبار آن را لمس کرده و قصد تکرار این اشتباه را نداشت. آمریکا تحریم ایران را 10 سال تجربه کرد و شکست خورد چون با افزایش تحریم، ایران افزایش توان هستهای خود را افزایش داد. آمریکا فهمید که ایرانیها توان مقاومت در مقابل تحریم را دارند و به توسعه توان هستهای ادامه خواهند داد و از نقطه گریز هم خواهد گذشت. ازاینرو فقط دیپلماسی ماند. آمریکا دیپلماسی جدی هستهای را هم از شهریور سال 1392 با دیدار کری و ظریف آغاز کرد و روی چهار اصل توافق شد که ایران شفافیت حداکثری را بپذیرد و تضمینهای لازم در مورد عدم انحراف به سمت بمب هستهای را بدهد و آمریکا و قدرتهای جهانی هم حق ایران در مورد غنیسازی و آبسنگین را بپذیرند و تحریمهای هستهای
را بردارند».

 ایران بیشتر از کره شمالی با کره جنوبی
همکاری دارد

وی در پاسخ به این پرسش که مخالفان میگویند ایران در خط کره شمالی حرکت میکند و قصد دارد بمب بسازد چراکه آنها هم اول با قدرتهای جهانی توافق کردند و اجازه بازرسی دادند بعد زیرزمینی کارشان را کردند و بمب ساختند، اظهار کرد: «یک تفاوت بزرگ بین ایران و کره شمالی هست. ایران داری یک حکومت دینی است. هر دو رهبر عالی ایران بعد از انقلاب یعنی آیتالله خمینی و آیتالله خامنهای فتوای مذهبی در مورد حرمت سلاحهای کشتارجمعی دارند که این تعهدی فراتر از «ان پی تی» است. بهترین دلیل صداقت ایران هم دورهای است که صدام در تجاوز به ایران از بمب شیمیایی استفاده کرد و آمریکا و اروپا هم از او حمایت کردند و حدود یکصد هزار ایرانی کشته و مجروح شدند، اما آیتالله خمینی با مقابلهبهمثل ایران در استفاده از سلاحهای شیمیایی مخالفت کرد». وی در پاسخ به این پرسش که فتوای مذهبی رهبر ایران شامل همه سلاحهای شیمیایی است یا سلاح هستهای را هم شامل میشود، گفت: «فتوا شامل همه سلاحهای کشتارجمعی اعم از هستهای و شیمیایی و بیولوژیک میشود و ایران آن را هم بهطور کتبی به شورای امنیت سازمان ملل دادهاست».

موسویان درباره همکاری ایران و کره شمالی در ساخت کلاهک هستهای با بیان اینکه چنین دیدارها و گفتوگوهایی رسما تایید نشده است، اظهار کرد: «خوب است بدانید که روابط ایران با کره جنوبی بسیار وسیعتر و استراتژیک تر از روابط با کره شمالی است. اگر تعداد کمی تبادل هیات با
کره شمالی وجود دارد، اما دهها برابر آن با کره جنوبی وجود دارد. همچنین ایران با چین و روسیه و بلوک شرق هم روابط مهمی در مورد فناوری صلحآمیز هستهای دارد. اگر آمریکا و اروپا هم درها را باز کنند، ایران همان همکاریهای صلحآمیز هستهای را با بلوک غرب خواهد داشت. سیاست جهان غرب در مورد بستن درهای فناوری صلحآمیز هستهای به ایران موجب کشیده شدن ایران به جهان شرق برای تامین نیازهایش شد». موسویان درباره ادعای نشانههای برنامه ساخت بمب هستهای در سایت پارچین با بیاساس خواندن این ادعا، تاکید کرد: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعد از 10 هزار ساعت بازرسی فشرده شامل بازرسی از پارچین صراحتا عدم انحراف برنامه هستهای ایران به سمت بمب هستهای را تایید کرد. ادعای آژانس در مورد یک احتمال بود که بعد از برجام هم ایران اجازه دسترسیهای لازم را به آژانس داد. آنها هم هیچ نشانهای پیدا نکردند ازاینرو پرونده بسته شد».

 اتهام زنیها پایان ندارد

وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران، روسیه، چین، سوریه و لیبی و برخی کشورهای دیگر از سوی آمریکا تهدید تلقی میشوند، گفت: «قرار نیست هر کشوری که آمریکا آن را تهدید تلقی کرد، بمیرد. آنها به حیات و فعالیتها ادامه خواهندداد. اما ایران در مورد سلاحهای کشتارجمعی سه حرف با آمریکا و جهان غرب دارد. اول اینکه بر اساس معاهده ان پی تی آمریکا و قدرتهای جهانی موظف بودهاند همه سلاحها را نابود کنند . 40 سال است که آمریکا و قدرتهای جهانی با حفظ سلاحهای هستهای خود، معاهده
«ان پی تی» را نقض کردهاند. 20 هزار بمب هستهای موجود آمریکا و روسیه نقض آشکار معاهده ان پی تی است. دوم اینکه آمریکا و قدرتهای جهانی مدعی مبارزه با سلاحهای هستهای هستند اما در عمل هم روابط استراتژیک با اسراییل و پاکستان و هند دارند درحالیکه این کشورها «ان پی تی» را قبول ندارند ضمن اینکه بمب هستهای هم ساختهاند. سوم بدترین تحریمها علیه ایرانی اعمال شده است که هم عضو ان پی تی است و هم بمب هستهای ندارد و هم برنامه ساخت بمب هستهای ندارد». موسویان در پاسخ به اینکه اما آمریکا با پاکستان روابط استراتژیک ندارد، گفت: «بیشترین کمکهای مالی آمریکا به پاکستان و اسرائیل است». وی درباره وارد کردن تجهیزات هستهای از طریق عبدالقدیرخان از پاکستان به ایران اظهار کرد: «وقتی غرب 15 سال با حق مشروع ایران مقابله کرد، همه راههای قانونی و مشروع تامین تجهیزات و فناوری صلحآمیز هستهای را به روی ایران بست، در حقیقت ایران را مجبور کرد به هر طریق ممکن حق مشروع خود را کسب کند. اما اتهام برنامه ساخت بمب دروغ بود و بازرسیهای آژانس در طول 12 سال هم ثابت کرد که برنامه هستهای ایران صلحآمیز بودهاست. جمعبندی آژانس هم ملاک و معیار مقررات جهانی است بااینوجود نمیدانم چرا دست از این اتهام دروغین برنمیدارند».

 منبع اطلاعاتی غربیها منافقیناند

این دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد: «من واقعا متاسفم که منبع اطلاعات غربیها گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که قبل از انقلاب آمریکاییها را کشتند و بعد از انقلاب هم هفده هزار ایرانی بیگناه را ترور کردند، رئیسجمهور و نخستوزیر و رئیس قوه قضاییه و دهها وزیر و نماینده مجلس را در ایران ترور کردند و در تجاوز صدام به ایران هم همراه متجاوز به خاک کشور خودشان تجاوز کردند». وی درباره ادعای اخیر سرویس اطلاعاتی آلمان که اعلام کرده ایران بهطور غیرقانونی دنبال تجهیزات هستهای است که کاربری نظامی دارند، گفت: «اگر سرویس اطلاعاتی آلمان مدرکی دارد که باید به آژانس یا دولت ایران ارائه دهد. سرویسهای اطلاعاتی کشورها ادعاهای مختلف علیه یکدیگر دارند. سرویسهای اطلاعاتی ایران هم ادعاهای زیادی دارند. در بحث هستهای، معاهده «ان پی تی» و نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی ملاک مقررات جهانی است نه نظر منافقین یا یک سرویس اطلاعاتی. آژانس رسما تایید کرده که ایران به همه تعهداتش عمل کرده و برنامه هستهای ایران هم صلحآمیز بوده است».