هانی زاده در گفتوگو با «نوآوران» از اهداف و پیامدهای دیدار عباس و رجوی گفت:

عملکرد برخی رهبران فلسطینی از سران رژیم صهیونیستی بدتر است

برای بررسی دقیقتر چرایی و اهداف دیدار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سرکرده منافقین در پاریس، به سراغ حسن هانی زاده، تحلیلگر مسائل منطقه رفتیم. هانی زاده بر این باور است که انزوا سیاسی و تحریک عربستان ازجمله علل این دیدار بوده است. این کارشناس مسائل بینالملل، هدف محمود عباس از این دیدار را باجگیری از ایران با مهره سوخته منافقین میداند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
عملکرد برخی رهبران فلسطینی از سران رژیم صهیونیستی بدتر است
نوآوران -

ارزیابی شما از علت و هدف دیدار محمود عباس و مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین در پاریس چیست؟

دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین نشانه اوج ورشکستگی تشکیلات خودگردان و گروهک منافقین است. درواقع محمود عباس درنتیجه بیتوجهی جمهوری اسلامی ایران به تشکیلات خودگردان با انزوایی سیاسی مواجه شد به حدی که حتی دونپایه‌‌ترین مقامات رژیم صهیونیستی نیز حاضر به دیدار با محمود عباس نیستند. لذا محمود عباس بهمنظور تحریک ایران و با این تصور که میتواند با این دیدار از ایران باجگیری کند به دیدار سرکرده گروهک منافقین رفته است. این در حالی است که این دیدار حتی به لحاظ رسانهای نیز تاثیر و بازتابی در سطح منطقه و جهان نداشته است.

 به نظر شما، این دیدار چه تاثیری بر مناسبات داخل فلسطین خواهد داشت؟

 این دیدار قطعا با واکنشهایی در داخل فلسطین نیز همراه خواهد شد. گروههای اسلامگرا مانند حماس و جهاد اسلامی واکنشهای تندی نسبت به این مساله نشان خواهند داد. علاوه بر این از آن جا که محمود عباس در داخل تشکیلات خودگردان نیز موردقبول اکثریت اعضا این تشکیلات نیست، این مساله میتواند باعث ایجاد تغییراتی در ترکیب و آرایش این تشکیلات شود.

 با توجه به اینکه همین چند وقت پیش نیز ترکی الفیصل در پاریس در نشست منافقین حاضر شد، نقش عربستان را در این دیدار چطور ارزیابی میکنید؟

محمود عباس با دریافت رشوه از عربستان سعودی و به تشویق ترکی الفیصل با مریم رجوی دیدار کرده و این امکان وجود دارد که در آینده نیز برخی از دیگر مقامات کشورهای عربی نیز که از عربستان پول دریافت میکنند، با سرکرده منافقین دیدارهایی داشته باشند که هیچ اهمیتی ندارد زیرا سازمان مرده و بیخاصیتی مانند منافقین در عمل نمیتواند هیچ تاثیری بر روند تحولات در داخل ایران و منطقه داشته باشد. عربستان که اقدامات نظامیاش در سوریه، عراق لبنان و یمن با شکست مواجه شده، در عرصه سیاسی نیز نتوانسته توفیقی داشته باشد، به صورتی که تلاش این کشور در اجلاس اخیر اتحادیه عرب برای همسو کردن کشورهای عربی برای جریانسازی علیه ایران نیز راه به جایی نبرد. این مساله نشان میدهد که عربستان برای سرپوش گذاشتن بر این شکستها و نقاط ضعف خود سعی میکند تا پرداخت پول به برخی از مقامات عرب ازجمله نمایندگان مجلس مصر، آنها را مجبور به دیدار با سرکرده و عناصر گروهک تروریستی منافقین کند تا از این طریق این گروهک تروریستی را احیا کند.

 آیا این اقدام محمود عباس میتواند در رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین تاثیری داشته باشد؟

بههرحال تشکیلات خودگردان از نظر ایران عملکرد قابلقبولی نداشته است. مساله این است که ایران به ملت فلسطین کمک میکند و نه به شخصیتها و گروهها. در گذشته یاسر عرفات نیز بهرغم حمایتهای سیاسی و مالی ایران به حمایت از پشتیبانی از صدام حسین برخاست. بدون شک این دیدار نیز در عزم ایران برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین خللی ایجاد نخواهد کرد. درواقع تا زمانی که مقامات تشکیلات خودگردان نسبت به مصلحت مردم خود بیتوجه باشند، قدس و سرزمینهای فلسطینی آزاد نشده و اسرائیل به سرکوب ملت فلسطین ادامه دهد زیرا عملکرد رهبران ملت فلسطین بهمراتب بدتر از عملکرد رهبران رژیم
صهیونیستی است.