سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

وفادار به تعهدات برجام هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «توافق هستهای ربطی به اعتماد تهران و واشنگتن نداشته است.»

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
وفادار به تعهدات برجام هستیم
نوآوران -

وزارت امور خارجه آمریکا، جان کربی سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم انتفاع مردم ایران از توافق هستهای و اینکه نمیشود به آمریکا اعتماد کرد، گفت: «این اظهارات را دیدم و همانطور که قبلا هم گفتیم ارزیابی ما این است که ایران بر تعهداتش در برجام پایبند است و ما هم همینطور». به گزارش ایلنا، او در ادامه با بیان اینکه ما نیز قصد داریم بر سر تعهدهایمان باقی بمانیم، چراکه معتقدیم این مسأله مهم است، متذکر شد: «معتقدیم برجام در ثبات منطقه و حتی جهان حائز اهمیت است و تاکید وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر ادامه پایبندی بر تعهدها و مراقبت از پایبندی ایران به این تعهدهاست.»

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص عدم اعتماد ایران به آمریکا در بیانات رهبر انقلاب نیز گفت: «این توافق هیچ ربطی به اعتماد نداشته است، بلکه در مورد تصدیق و ایجاد یک سیستم قوی برای ایجاد قابلیت تایید دیگری در باقی ماندن بر سر تعهدهای طرفین بوده است.» کربی در ادامه سخنان خود افزود: «بنابراین با تمام احترامی که برای اظهارات رهبر ایران قائلم، باید بگویم این توافق در مورد اعتماد نبوده است.»

 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه از نظر مردم ایران و رهبر ایران، آمریکا هیچ کاری بهجز مذاکره در توافق هستهای نکرده است و این دلیلی برای بیاعتمادی به آمریکاست و اینکه وزیر امور خارجه آمریکا به تلاشش برای همکاری با ایران در مذاکرات سوریه اصرار دارد، گفت: «میدانم که هیچ تغییری در برنامههای ایران در راستای حمایتش از سوریه رخ نداده است. آنها یکی از اعضا هستند و انتظار داریم که عضو گروه مذاکرات سوریه باقی بمانند، اما در نهایت این تصمیم حاکمیتی است که آنها بر مبنای آن عمل میکنند و من از هیچ تغییری در این راستا خبر ندارم».

 جان کربی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مدارک افشاشده که از توانایی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بعد از 13 سال که زمان آن به کمتر از شش ماه و حتی چهار ماه کاهشیافته است، گفت: «هیچ تغییری در تخمین ما و 5+1 نسبت به زمان بازگشت ایران رخ نداده است».