حمیدرضا آصفی:

در موفقیت مذاکرات حقوق بشری تردید دارم

دست ایران در مذاکرات حقوق بشری با اروپا بسته نیست

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
در موفقیت مذاکرات حقوق بشری تردید دارم
نوآوران -

چند روز پیش بود که آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اظهارنظری بیسابقه پیشنهاد داد تا ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند. پیشنهادی که با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج ایران همراه شد. شاید دخیل کردن وزارت امور خارجه برای انجام این ماموریت را بتوان تا حدی به علت موفقیت الگویی دانست که به توافق هستهای انجامید. این مساله نشان میدهد که باوجود برخی مخالفتها، کلیت نظام از این توافق راضی است و آن را الگویی برای پیشبرد دیگر سیاستهای نام جمهوری اسلامی در تعامل با جهان میداند. در همین رابطه، حمیدرضا آصفی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به درخواست رئیس قوه قضاییه برای آمادهسازی گفتوگوهای حقوقبشری با اروپا توسط وزارت امور خارجه  یکی از موضوعاتی که همواره موردتوجه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، بحث حقوق شهروندی و مسائل حقوق بشری دانست و میگوید: «مسأله حقوق بشر از ابتدا در دستور کار نظام بوده و از سویی، اروپاییها نیز همواره به این مسأله توجه داشتهاند و به این موضوع علاقه نشان دادهاند و در موقعیتهای مختلف درباره آن اظهارنظر کردهاند.»

 این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با اشاره به رشد فناوریهای ارتباطاتی و گسترش فضای مجازی اظهار داشت: «با گسترش فضای مجازی و اینترنت و همچنین رشد فناوریهای ارتباطاتی مسأله حقوق بشر هم مرزها در نوردیده و رعایت آن مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.»

          اختلافات حقوق بشری ایران و اروپا ناشی از سوءتفاهم  است

آصفی با بیان اینکه پیشقدم شدن ایران برای انجام مذاکرات حقوق بشری نشان از ابتکار عمل و اعتمادبهنفس جمهوری اسلامی است، تصریح میکند: «درصورتیکه در گفتوگوهای حقوق بشری طرف مقابل صداقت داشته باشد و از خود حسن نیت نشان بدهد و از سویی، به مسائل بهصورت ریشهای نگریسته شود و گفتوگوها در یک فضای برابر و احترامآمیز صورت بگیرد، آنگاه میتوان انتظار داشت گفتوگوهای حقوق بشری ایران و غرب هم نتیجهدار خواهد شد.» وی با بیان اینکه نفس گفتوگو مفید است و ما در همه زمینهها گفتوگو میکنیم، خاطرنشان کرد: «درباره حقوق بشر، برخی اختلافات ایران و اروپا ناشی از سوءتفاهم است که با گفتوگو قابلحل هستند. یک دسته از اختلافات، موضوعاتی هستند که طرفین نقصان دارند. کسی نمیتواند درباره حقوق بشر مدعی باشد که 100 درصد کامل عمل میکند. ما میتوانیم از آنها یاد بگیریم و آنها هم میتوانند از تجارب ما استفاده کنند. دسته سوم اختلافات، موضوعاتی هستند که طرفین از نظر مبنایی با یکدیگر اختلاف دارند.» سفیر اسبق ایران در فرانسه با اشاره به گفتوگوهای پیشین ایران و اروپا درباره مسائل مختلف ازجمله مسائل حقوق بشر، اینطور بیان میکند: «ما در گذشته گفتوگوهای چالشی در خصوص مسائل مختلف مانند حقوق بشر با اروپاییها داشتهایم که البته بینتیجه پایان یافت. دلیل بینتیجه بودن آن مذاکرات هم این بود که اروپاییها در این زمینه گزینشی و با برخوردی غیر صادقانه و تبعیضآمیز رفتار میکردند.»

          اروپاییها به خاطر تروریسم عرصه را بر مسلمانان تنگ کردهاند

آصفی در ادامه میافزاید: «موضوع فشار استرالیا به بومیان، خود مسألهای است که داد غربیها را هم درآورده است ولی آنها یک قطعنامه دراینباره برای استرالیا صادر نکردهاند درحالیکه همین استرالیا یکی از بانیان قطعنامههای حقوق بشری علیه ایران است و کشورهای غربی نیز به این قطعنامه رای مثبت میدهند. وی با بیان اینکه دست ایران در مذاکرات حقوق بشری با اروپا بسته نیست، یادآور میشود: «نباید فکر کنیم که در مذاکرات حقوق بشری، ایران تنها میشنود و پاسخگوی سئوالات آنهاست. ایران هم درباره نقض حقوق بشر در اروپا حرفهای جدی دارد. هماینک اروپا به خاطر گروه تروریستی داعش – که خودشان درستش کرده و از آن علیه بشار اسد حمایت کردهاند – مسلمانان را تحت فشار قرار دادهاند.»

 سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه درباره ترکیب گروه مذاکراتی احتمالی بیان کرد: «ترکیب این هیات حتما تلفیقی است. کارشناسان وزارت امور خارجه درباره موضوعات مختلف از تجربیات بسیار خوبی برای انجام مذاکرات برخوردار هستند و توانایی پیشبرد امور را دارند. از سویی کارشناسان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم از تجربیات خوبی برخوردار هستند. بااینحال، گفتوگوهای حقوق بشری مسألهای فرابخشی است.»

 آصفی در پاسخ به این سئوال که موفقیتآمیز بودن این مذاکرات تا چه اندازه زمینهساز گفتوگوهای دیگر ایران با اروپا در خصوص مسائل دیگر میشود، میگوید: «در موفقیتآمیز بودن این مذاکرات تردید دارم، اما اگر اروپاییها واقعبین باشند و خود را از چنبره امریکا خارج کنند و در محیطی برابر با ایران گفتوگو کنند، میتوان انتظار موفقیت را هم داشت و دستیابی به نتیجه هم زمینه را برای گفتوگوهای مستقیم در خصوص مسائل دیگری همچون تروریسم مهیا خواهد کرد.»