سرمقاله - فریدون مجلسی

دستگاه دیپلماسی نقش محوری خود را در تثبیت نقش ایران در جامعه بین‌المللی حفظ و تقویت کند

کارشناس مسائل بین المللی

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
مجلسی
نوآوران -

حسن روحانی که با به ثمر رساندن برجام به خوبی توانمندی خود را ثابت کرده است، امروز با توجه به حضور گسترده مردم کشورمان درپای صندوق‌های رأی با طرفدارانی مواجه است که به دنیا نشان داده اند که به به تعهد سیاسی رئیس جمهوری خود اعتماد دادرند. این پشتوانه وسیع مردمی در دوره دوم به کمک دولت می آید و دولت هم طبیعتا با اعتبار بیشتری می‌تواند کشورهای جهان را با ادامه سیاست تنش‌زدایی امیدوار کند. روند روابط و مناسبات منطقه ای و بین المللی در این دوره با توجه به رئیس جمهور ماجراجوی ایالات متحده و تنش های موجود در خاورمیانه با فراز و نشیب های متعددی روبه رو خواهد بود. به این معنا که توفیق در سیاست خارجی این دوره شد منوط به تلفیق مصالحه‌ای میان اصول حقوقی و سیاسی ایران و اصول حقوق و روابط بین‌الملل و استناد به قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مسائل گوناگون خواهد بود.

پروژهسیاستخارجیهنوزبهسرانجامنرسیدهومخالفانداخلیوخارجیآن،خصوصاًعربستانواسرائیلوطرفدارنشانازکارشکنیفروگذارنمیکنند.

تیم دیپلماسی ایران به‌طور موفقیت‌آمیزی توانست ایران را از انزوا خارج کند، توافق برجام را تدوین کند و نقش کشورمان در عرصه بین‌المللی را نیز بهبود بخشد. اکنون و بعد از انتخابات 29اردیبهشت انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشور نقش محوری خود را در تثبیت نقش ایران در جامعه بین‌المللی به خوبی ایفا کند، اما در این میان نباید نکته بسیار مهمی را از یاد برد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و آغازبه‌کار دونالد ترامپ این کشور به نوعی از سیاست تنش‌زدایی با ایران به سمت دکترین تنش‌زایی با ایران حرکت کرده است. این امر در ماه‌های گذشته و به‌طور حتم در آینده ایران را با چالش‌های جدیدی در عرصه سیاست‌خارجی روبه‌رو خواهد ساخت. آن چه می تواند بهترین رویکرد در این دوران جدید و پرتنش باشد،؛‌دیپلماسیفعالبه عنوان یکیازمهم‌ترینگزینه‌هایکشورمانبرایمقابلهباسیاست‌هایجدیددولتترامپاست.

در خصوص مسائل منطقه ای نیز گفتنی است که تنش های میان کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی و قطر این نکته را به ذهن متبادر می کند که  رچند که عربستان انتظار داشت قطر هم‌سو با آن عمل کند، اما در واقع  اینطور نشد و شاهد بودیم که قطر در برابر عربستان که حامی القاعده و گروهک‌های تروریستی بوده موضع متفاوتی را اتخاذ کرده است. می توان چنین تنش هایی را نظیر فرصتی دانست که در آن قطر این احساس را کند که باید سیاست مستقلی در مسیر توسعه در پیش بگیرد. آن چه انتظار می رود در چنین شرایط داخلی و خارجی از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ و پیگیری شود؛ همانا دستگاه دیپلماسی ما باید با رعایت بی‌طرفی کامل تنها اقدام به پادرمیانی میان کشورهای درگیر تنش کند و همواره منافع خود را در نظر داشته باشد.