موسوی لاری :

دولت مدیران ضعیف را جا به جا کند

وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: بحث های جدی اصلاح طلبان برای انتخابات از نیمه دوم امسال آغاز میشود و بعید می دانم تا پایان شهریور کار زیادی در این مورد انجام شود.اما بعد از شهریور و در مهرماه کارها را شروع خواهیم کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
دولت مدیران ضعیف را جا به جا کند
نوآوران -

حجتالاسلام عبدالواحد موسویلاری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به انتخابات سال 96 و در پاسخ به این سوال که آیا اتاقهای فکر اصلاحطلبان برای دو انتخابات آینده فعال شدهاند، گفت: کار مشخصی هنوز در مورد انتخابات سال آینده در جریان اصلاحات آغاز نشده است، اما در جلسات اصلاحطلبان در این خصوص بحثهایی مطرح شده و تبادلنظر صورت میگیرد. اما کار انتخابات هنوز به صورت جدی در دستور کار اصلاحطلبان قرار نگرفته است.

             ارزیابی نقاط ضعف اصلاح طلبان برای انتخابات

وی ادامه داد: اصلاحطلبان قبل از ورود به فاز انتخابات ریاستجمهوری و شوراها باید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری 92 و انتخابات مجلس 94 داشته باشند و نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی کنند و با دست پر برای انتخابات 96 آماده شوند برای همین عجله برای ورود عملیاتی و اجرایی  در انتخابات نباید وجود داشته باشد تکیه اصلی باید روی وحدت و انسجام و همفکری مجموعههای داخل در جریان اصلاحات باشد که بتوانند کار خود را پیش ببرند. وزیر کشور دولت اصلاحات در  مورد ارزیابی خود از سبد رای روحانی گفت: هنوز زود است بخواهیم در این مورد ارزیابی کنیم این مساله به موضوعات مختلفی بستگی دارد گشایش معیشت، مردم باز شدن  زمینههای اشتغال، همدلی و وحدت حامیان دولت در این زمینه نقش دارد.

             اصولگرایان پراکنده هستند

موسویلاری در مورد حمایت اصولگرایان از روحانی خاطرنشان کرد: جریان اصولگرا به قدری متشتت است که بعید میدانم بتوانند خود را منسجم کنند و به نتیجه و نظر واحدی برسند. فاصلههای اصولگرایان به حدی زیاد است که امکان اجماع روی فرد خاصی در انتخابات آینده محال است.

             تشکیل اتاق فکر علیه دولت عجیب نیست

وی در پاسخ به این سئوال  که اتاقهای فکر علیه دولت چقدر جدی است و آیا میتواند انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: جریان رقیب قاعدتا برای انتخابات فعال میشود در این راستا هم از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده  میکنند بنابراین اتاقهای فکر و برنامهریزی علیه دولت به نظرم نه آنچنان غیرقابل قبول و نه خیلی عجیب است این عده از ابتدای شکلگیری دولت یازدهم با آن مخالف بودند و در مساله برجام و خیلی موضوعات دیگر عدم همراهی خود با دولت را نشان دادند و به این کار هم ادامه میدهند.

             مدیران ضعیف جابهجا شوند

موسوی لاری در ادامه افزود: دولت باید در داخل خود قدرتمند حرکت کند و نیروهای قدرتمند خود را بیشتر بهکار گیرد و در مقابل، افراد ضعیف را جابهجا کند دولت باید نوعی نوسازی و بازسازی تشکیلاتی داشته باشد و با انسجام و نشاط بیشتر کارها را پیش ببرد در این صورت اتاقهای تخریب علیه دولت خیلی موثر نخواهد بود.

             فیشهای حقوقی تنها مشکل دولت نیست

وزیر کشور دولت اصلاحات در ادامه در خصوص تاثیر فیشهای حقوقی در انتخابات یادآور شد: فیشهای حقوقی ربطی به دولت ندارد. این فیشها نه فقط در دولت بلکه در قوه قضاییه و مجلس و نهادهای دیگر هم بوده است این پدیدهای بوده که در همه ساختارهای نهادهای نظام وجود داشته و دارد دولت هم مثل سایر نهادها با این مشکل روبرو بوده است. روحانی هم با این موضوع برخورد کرده، البته ممکن است بگوییم در شیوه برخورد میشد بهتر عمل کرد. امیدواریم در دستگاههای دیگر هم با این پدیده برخورد شود.

             مخالفان نمیتوانند روی موضوع فیشهای حقوقی مانور بدهند

وی  افزود: فکر نمیکنم جریان رقیب برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بتواند روی موضوع فیشهای حقوقی خیلی مانور دهد چون خود آنها هم در نهادهای خود با این پدیده مواجه هستند و همه باید برای ایجاد عدالت در  دریافتها دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود اگر گروهی بخواهد این مساله را سیاسی کند این مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

             بعد از شهریور کارهای انتخاباتی را آغاز میکنیم

موسوی لاری در پاسخ به این سئوال که بحثهای جدی انتخاباتی اصلاحطلبان از چه زمانی آغاز میشود، گفت: به نظر من بحثهای جدی اصلاحطلبان برای انتخابات از نیمه دوم امسال آغاز میشود و بعید میدانم تا پایان شهریور کار زیادی در این مورد انجام شود. اما بعد از شهریور و در مهرماه کارها را شروع خواهیم کرد.