واکنش جهانگیری به تخریب و توهین بی سابقه مخالفان به رئیس جمهور

دولت از دروغ گریزان است

معاون اول رئیس جمهور می گویداگر قرار شد با مفسدی برخورد شود این برخورد باید در همه سطوح باشد و این جریان و آن جریان نباید داشته باشیم چرا که نمیشود کسی که خود از بیشترین رانتها برخوردار بوده حال که فراموش شده است به رانتهای دیگران اعتراض کند. ای کاش دولت نیز میتوانست به اندازه مخالفان خود از تریبونهای رسمی استفاده کند و هر سخنی که میخواهد بر زبان جاری کند

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
دولت از دروغ گریزان است
نوآوران -

دولت را تخریب می کنند

وی با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها در انتشار اخبار دولت و طرح انتقادات و تخریب از سوی آنها اظهار کرد: دولت یازدهم از دروغ و تهمت در رسانهها گریزان است اما از جریان آزاد اطلاعات در رسانههااستقبال میکند.

جهانگیری با اشاره به تأسیس و فعالیت دانشکده خبر، خاطرنشان کرد: این دانشکده بنا به ویژگیهای خود در عرصه حرفهای کشور به عنوان نهادی واسط میان حوزه آکادمیک و حرفهای به شمار میآید و میتواند فاصلهها را حداقل در حوزه ارتباطات و رفع مشکلات کشور از بین ببرد. وی افزود: توجه به مسائل دانشکده خبر از جمله امور دولت، شورای اطلاع رسانی، وزارت ارشاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به مسائل پیش روی کشور، خاطرنشان کرد: امروز کشور با مسائل متعددی روبرو ست که این مسائل جدید نیست و دارای سابقه طولانی در سطوحبینالمللی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی است که این مسائل بدون تفاهم قابل حل نبوده و نیازمند تفاهمی همهجانبه است. ما در جامعه نیازمندیم که مکانهایی برای گفتوگو و تفاهم بر سر مسائل پیشرو پیدا کنیم.

       در گفتوگو تعصب داریم

جهانگیری با بیان اینکه جامعه ما به دلیل برخی تعصبات فرهنگی، تاریخی و سیاسی دارای اختلالات ارتباطی جدی است، تأکید کرد: امروز فرهنگ سیاسی ما با فرهنگ گفتوگو فاصله زیادی دارد و کنشگران رسانهای باید میدان گفتوگو و محیطهایی ایجاد کنند تا پیرامون مسائل جدی کشور، گفتمان صورت بگیرد. وی ادامه داد: میدان اصلی قدرت افکار عمومی است و این افکار نه با پروپاگاندا و تبلیغات بلکه با تعامل و گفتوگو به وجود میآید.   معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رسانهها اگر به سوی ارتباطات بروند و ارتباطات را اصل قرار دهند قطعاً به سمت توسعه و پیشرفت کشور میروند چرا که پیشرفت جز با ارتباط صحیح بین جامعه و تصمیمگیران و گروههای مختلف اجتماعی میسر نیست. وی با تأکید بر لزوم فعالیت اخلاقی و حرفهای رسانهها، اظهار کرد: رسانهها باید محلی برای گفتن و شنیدن باشند نه محل جنگ روانی علیه بخش دیگری از جامعه. رسانه باید محل ارتباطات باشد نه محل القائات یک سری از مسائل غیرواقعی. جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت بر حسب وظیفهای که برای اداره کشور دارد به دنبال ارتباطات دستگاه اجرایی با شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی است. دولت به دنبال این نیست که فضای تند  وجنجالی پوپولیستی بر رسانهها حاکم شود بلکه دولت به دنبال تقویت نظام اطلاعرسانی عقلانی و انتقادی در کشور است.

      دولت انتقاد پذیر است

وی با بیان اینکه دولت از انتقادپذیری بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از مراجع رسمی نسبت به انتقادپذیری دولت نظرسنجی را از مردم انجام داده بود که به لطف خدا با نتایج این نظرسنجی بر این باوریم که دولت در پذیرش انتقاد و ایجاد فضای انتقاد در کشور توفیقاjی خوبی داشته است. معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها در انتشار اخبار دولت و طرح انتقادات و تخریب از سوی آنها، اظهار کرد: دولت یازدهم از دروغ و تهمت در رسانهها گریزان است اما از جریان آزاد اطلاعات در رسانهها استقبال میکند. دولت به دنبال مچگیری، پردهدری و افشاگری نیست بلکه دولت به دنبال حقیقتیابی، شفافیت و آگاهی است.

      تاخیر در برداشت نفت خسارت ایجاد می کند

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود بررسی مجدد مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی را از جمله مواردی دانست که دولت در آن موضوع به انتقادات مطرح شده توجه و در تصمیم خود تجدیدنظر کرد و گفت: در مهرماه سال گذشته در دولت مصوبهای مبنی بر اصول قراردادهای نفتی تصویب شد که این مصوبه به معنای قرارداد نبود  بلکه به معنای چارچوبهایی برای وزارت نفت است که باید در انعقاد قراردادهای نفتی آنها را رعایت کند. با این حال در جامعه انتقاداتی در این رابطه مطرح شد که ما با توجه به این انتقادات با صدور اطلاعیهای از سوی دولت از همه صاحبنظران و منتقدان دعوت کردیم که نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. وی ادامه داد: در این زمینه ساعتها در وزارت نفت جلسه برگزار شد و پس از آنکه مقام معظم رهبری فرمودند که این مصوبه باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی شود. در آن ستاد نیز از منتقدان دعوت کردیم تا مطالب خود را مطرح کنند. در همین حین نیز سران کشور و مقام معظم رهبری مکاتباتی در رابطه با قراردادهای نفتی انجام دادند و مقام معظم رهبری دستوراتی در این زمینه مطرح کردند. جهانگیری با بیان اینکه هر روز که در تصویب قراردادهای نفتی به ویژه در میادین مشترک تأخیر ایجاد شود خسارتهای سنگینی به کشور وارد میشود، به اصلاح برخی از موارد به این مصوبه اشاره و خاطرنشان کرد: هفته گذشته با بیش از 105 مورد اصلاح، 11 ماده اولیه این مصوبه به 20 ماده در وزارت نفت تبدیل و تصویب شد.   وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در این رابطه، گفت: به محض تصویب اصلاحات درباره این مصوبه باز هم عدهای فکر میکنند که باید راجع به هر موضوعی مخالفت کنند. این در شرایطی است که به نظر من کاری دقیقتر از کاری که این دولت در رابطه با قراردادهای نفتی انجام داده است در تاریخ بیسابقه است.

      سهم دولت در رسانه محدود است

جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت دانستن را حق مردم میداند، اظهار کرد: همانطور که دولت حفظ حیثیت مردم و حقوق شهروندان برای آرامش، نظم و اعتدال مهم میداند دانستن را نیز حق آنها میداند. از نظر دولت رسانهها جای آگاهی دادن و تقویت اطلاعات است نه تخریب. رسانه میدان دوستی و همزیستی است.

وی با انتقاد از تأثیرگذاری و سهم دولت در رسانهها، اظهار کرد: امروز سهم دولت از فضای رسانهای بسیار اندک و محدود است. این در حالی است که زبان منتقدان دولت تند و باز است؛ ای کاش دولت نیز میتوانست به اندازه مخالفان خود از تریبونهای رسمی استفاده کند و هر سخنی که میخواهد بر زبان جاری کند. جهانگیری همچنین از ایجاد هجمه بسیار علیه دولت و رئیس جمهور از سوی برخی رسانهها و افراد انتقاد و اظهار کرد: در تاریخ ایران چنین حجم گستردهای از تخریبها آن هم از سوی تریبونهای رسمی نسبت به رئیس جمهور بیسابقه است.