معاون حقوقی رئیس جمهور:

شکایت به دادگاه روحانیت علیه توهین کنندگان به روحانی

انصاری درباره توهین های اخیر به حسن روحانی گفت: درباره موضوع باید دو بحث را جدا کنیم. یکی بحث شخصی آقای رئیس جمهور است. میگفتند اگر شکایتی شده، پس بگیرید.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
شکایت به دادگاه روحانیت علیه توهین کنندگان به روحانی
نوآوران -

یکی از علل هجمه شدید یکی دو هفته اخیر به خصوص بعد از گفتوگوی رئیس جمهور با مردم، علیه او و اهانت و هتاکی بیسابقه متاسفانه از سوی برخی روحانیون که لباس اخلاق و پیامبر را پوشیدهاند و پیشتاز شکستن حریم اخلاق شده اند، صبوری و بردباری
رئیسجمهور بود.

وی افزود: آنها منتظر بودند رئیسجمهور عصبانی از این همه بی مهری، در تلویزیون اعتراض کنند. ولی متانت و صبوری رئیس جمهور در این گفتوگو، آنها را عصبانی کرد. این باعث هجمه بیسابقه به رئیسجمهور شد. شاید رئیسجمهور حق داشته باشد از حقوق شخصی خود بگذرد ولی معاون حقوقی حق ندارد از حقوق عمومی مردم بگذرد. توهین به رئیسجمهور، توهین به رای و انتخاب مردم است. عدهای دوست نداشتند ایشان رئیسجمهور باشد و پس از انتخابات، در قالب مهری و توهین و هتاکی به ایشان هجمه میکنند. او با قرائت ماده قانونی درباره توهین به رئیسجمهور گفت: هر کس به رئیس جمهور توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس یا جریمه نقدی یا شلاق محکوم می شود. توهین به رئیس جمهور جرم آشکار است و برخورد با جرم آشکار، نیاز به شکایت ندارد...ما هم حتما طرح شکایت میکنیم. درباره توهینهای آشکار علیه رئیس جمهور از سوی برخی روحانیون، دیروز به واحد ذیربط تاکید کردم طرح شکایت به دادگاه ویژه روحانیت شود. نباید احساس شود کشور بی قانون است. هرج و مرج حقوقی زیبنده کشور و نظام ما نیست. انصاری در ادامه سخنانش گفت: اگر در کشور احساس شود برخی مصونیت تبعیض آمیز غیرقانونی دارند، طبیعی است شاهد هرج و مرج خواهیم بود.

   برخی دنبال القای ناکارآمدی دولت هستند

انصاری ادامه داد تلاش می شود روح امید را از جامعه بگیرند و دستاوردهای نظام، قوا، رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را نادیده بینگارند و دستاوردهای دولت و رئیس جمهور را منفی و شکستخورده القا کنند. در این شرایط که شب و روز کارزاری از سوی دشمنان انقلاب و بدخواهان در جریان است، فعالان خط مقدم مقابله با این توطئه، جامعه شریف و فداکار رسانهای
کشور است.

او با اشاره به انتساب دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی توضیح داد: بخش صیانت از حقوق شهروندی در دولت تقویت می شود و معاونت حقوقی با همکاری سایر بخشها از جمله وزیر دادگستری در جهت ارتقای حقوق شهروندی در دولت گامهای بلندی برداریم.

 پیگیری حادثه منا و ربودن دارایی نفتی توسط آمریکا

انصاری درباره پیگیری ربودن 1/8 میلیارد دلار دارایی نفتی ایران از سوی آمریکا در محاکم بین المللی توضیح داد: دیپلماسی حقوقی ما فعال است و چون وزیر خارجه یک حقوقدان برجسته بین المللی است، به صورت کامل فعال است. معاونت حقوقی نیز در این باره همراهی می کند. بخشی از کار به عهده قوه قضاییه است و همکاری تنگاتنگی با این قوه داریم. او درباره پیگیری حادثه منا گفت: پشتیبانی حقوقی از آحاد مردم، در دستور کار دولت قرار دارد. مسئله شهدا و قربانیان حادثه منا، بخشهایی که مربوط به پیگیری های عمومی دولت است از سوی وزارت خارجه، معاونت حقوقی، سازمان حج و قوه قضاییه اقدامات صورت گرفته. پشتیبانی حقوقی از خانواده این شهدا نیز صورت گرفته. تاکنون نزدیک به 50 میلیارد دلار در محاکم قوه قضاییه حکم علیه دست درازیها و ترورها، صادر شده و پروندههای زیادی نیز تشکیل شدهاست.