نامه مطهری به پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری:

مغالطه نکنید، پاسخ شایعات را بدهید

با گذشت بیش ازچند هفته از انتشار فایل صوتی از آیت الله منتظری د رباره روید اد های سال ٦٧ واکنش ها به آن همچنان ادامه د ارد .

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
مغالطه نکنید، پاسخ شایعات را بدهید
نوآوران -

 هرچند محتوای فایل صوتی مد ت ها قبل به صورت متن نوشتاری د ر بخشی از خاطرات آیت الله منتظری منتشر شد ه بود اما انتشار د وباره آن حاشیه ساز شده است. د ر تازه ترین این واکنش ها علی مطهری، نایب رئیس مجلس با انتشار متنی د ر صفحه اینستاگرم و کانال تلگرامی خود ش نکات متفاوتی د رباره این فایل صوتی بیان کرد. او با اتخاذ موضعی منصفانه اظهارات اخیر منتشر شد ه آیت الله منتظری را

«از سر د لسوزی برای انقلاب اسلامی» عنوان کرد و البته با تاکید بر اینکه «روشن نیست نگرانی ایشان بجا بود ه یا نه» از رییسی، نیری و پورمحمد خواسته تا د ر این باره توضیح د هند. مطهری د ر مطلبی که د ر این باره نوشته بود: «د ر صحت انتساب این فایل به آیت الله منتظری ترد ید ی نیست. قبلا این مطلب چاپ شد ه بود . البته صحبت های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بود ه ولی اینکه نگرانی ایشان جا د اشته یا نه و اصلا ماجرا چه بود ه، درست برای ما روشن نیست. اینکه آیا حکمی از طرف امام(ره) بود ه یا نه و اگر بود ه چه بود ه و آیا این حکم د رست اجرا شد ه یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است. خوب است آقایان رییسی، نیری و پورمحمد ی که د ر متن قضیه بود ه‌اند توضیح بد هند و موضوع را برای مرد م روشن کنند و البته اگر قصوری هم د ر نحوه اجرای حکم بود ه است عذرخواهی شود . ولی به طور کلی انقلاب اسلامی ما د ر مقایسه با سایر انقلاب ها با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرد ه است و نباید چهره آن مخد وش جلوه د اد ه شود ». سه چهره‌ای که مطهری از آنها خواسته تا برای روشن‌تر شد ن موضوع د ر این باره توضیح بد هند د ر واقع عضو هیات تشکیل شد ه از سوی امام د ر سال ٦٧ بودند که قضایای آن سال را از نزد یک د نبال می کرد ند . مصطفی پورمحمد ی به عنوان نمایند ه وزیر اطلاعات، حسینعلی نیری د اد ستان تهران و ابراهیم رئیسی به عنوان نمایند ه د اد ستان انقلاب تهران د ر این هیات حضور د اشتند. د ر چند روز گذشته واکنش‌های متفاوتی از چهره های مسوول و غیرمسوول د ر آن سال منتشر شد ه‌است. موسوی بجنورد ی به عنوان عضو شورای عالی قضایی د ر آن زمان، موسوی تبریزی د اد ستان کل وقت، سید حسن خمینی و محمد علی انصاری وری شهری از جمله این چهره ها هستند.علی مطهری باز هم نسبت به این بخش از تاریخ معاصر واکنش نشان داده است او در نامه ای از پور محمدی خواسته است به‌جای مغالطه به سوالات مورد نظر پاسخ دهد پور محمدی در آخرین اظهار نظر گفته بود «برخی با مطرح کردن مسائل سال 67 به دنبال تطهیر منافقین هستند»پورمحمدی ادامه می دهد «امروز دشمنان ملت بزرگ ایران و انقلاب به منافقان متوسل شدند و این‌ امر نشان می‌دهد دشمنان چقدر مفلوک و جامانده شدند که سراغ آنها رفته‎اند.» علی مطهری در پاسخ چنین می نویسد«متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسوولان به‌جای توضیح یک مساله و پاسخ به سوالی‌که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ‌گاه به سوال موردنظر پاسخ نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی مذکور همه مسوولانی که پاسخ دادند صرفا به جنایتکاری منافقین از یک‌سو و عظمت شخصیت امام خمینی(ره) از سوی دیگر پرداختند و هیچ پاسخی به سوال ندادند و در واقع توضیح واضحات دادند» علی مطهری در ادامه می‌گوید: جنایت منافقین از واضحات است اما شما در هیات قضایی آن زمان بوده‌اید و بهتر است اگر خسارتی وارد شده جبران نمایید«محل بحث این است که با توجه به این‌که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیان و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال 67 درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟ جناب‌عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.»به نظر می رسد آخرین گفتار مطهری نامه ای دلسوزانه برای انقلاب است تا در عرصه‌های بین‌المللی ابهامات از صحنه پاک شود و زمینه ای برای سوء استفاده دیگران  وجو نداشته باشد.