یادداست - هوشنگ پوربابایی

قانون و رد صلاحیت ها

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
هوشنگ پوربابایی
نوآوران -

رد صلاحیت، به این معنا که مسوولین مربوط علم قطعی و یقینی بر فقدان شرایط موضوع ماده 28 در فرد داوطلب کسب کرده باشند که در این صورت فرد حق شرکت در انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی را نخواهد داشت.

تأیید صلاحیت، این معنا که نتیجه تحقیقات انجام شده اثبات می نماید که شرایط مندرج در ماده 28 در فرد داوطلب متعین می باشد و بنابراین فرد به واسطه تحقق شرایط، حق شرکت در رقابت های انتخاباتی را کسب می نماید.عدم احراز وجود صلاحیت، به این معنا که ناظران باوجود انجام تحقیقات گسترده سلباً و اثباتاً نتوانسته اند در خصوص شرایط موضوع ماده 28 علم قطعی کسب نمایند. در این حالت از آنجایی که با توجه به توضیحات پیش گفته احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد می باشد داوطلب مذکور تأیید صلاحیت نخواهد شد.

اصل بر این است که در قانون اساسی و قوانین دیگر مثل قانون آیین دادرسی اصل بر این است که همه افراد صلاحیت دارند و مرتکب گناهی نشدند و نمی شوند مگر اینکه عدم صلاحیت و فقدان برائت به موجب مقرره یا حکم دادگاهی تصویب شده باشد. اگر فردی در چنین جایگاهی قرار نمی گیرد اصل بر این است که صالح است.

با این پیش فرض شورای نگهبان و قانون‌گذار شرایطی را در نظر گرفته اند که باید این شرایط احراز شود، بنابر این شورای نگهبان با استعلام از مراجع سوابق افراد را استعلام کرده و صلاحیت را تایید می کند.

با این مفروض شورای نگهبان فقط یکسری شرایط عضویت و کاندیدا شدن را در خودش دارد و یک قواعدی را برای استعلام دارد و در صورتی که فرد در هر دو مرجع موفق باشدقانون گذار آن را صالح تلقی می کند.

البته از شرایط عضویت و یا در معرض کاندیدا شدن این است که حداقل سن برای کاندیدا شدن 30 و حداکثر سن 75 سال است که فرد خودش را به عنوان کاندیدا تعریف می‌کند.

احراز شرایط با تایید سوابق در مراجع چهار‌گانه اموری است که در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است که نهایتا این شورا در صورتی که هر دو مرجع را احراز نکند مجوز صلاحیت عهده داری این پست را از فرد مورد نظر سلب می کند.

بنابر این، اینکه از قبل گفته شود فردی رد‌صلاحیت خواهد شد، صحیح و منطقی نیست چرا که با توجه به شرایط سابق و یا لاحق افراد دارای صلاحیت هستند، لذا مطرح کردن اینگونه صحبت ها پیش بینی های گروه های سیاسی است و فاقد اهمیت است.