سید علی خمینی، نوه امام صاحب فرزند شد

سید علی خمینی، نوه امام صاحب فرزند شد

  1. ۴ روز،۲ ساعت قبل
  2. ۰
سیدعلی خمینی:عدهای دارند برادرم را از رهبری جدامیکنند