ترکیه هر ده سال یک کودتا

حزب عدالت و توسعه، ملی گرایان کمال طلب یا عبدالله گولن، کدامیک صاحب قدرت می شوند؟

حزب عدالت و توسعه، ملی گرایان کمال طلب یا عبدالله گولن، کدامیک صاحب قدرت خواهند شد

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
ترکیه هر ده سال یک کودتا
نوآوران -

ارتش ترکیه براى حفاظت از دموکراسى در ترکیه بعد از جنگ جهانى دوم به طور میانگین هر 10 سال یکبار کودتا کرده است.
بیشتر مردم نمیدانند که سه بخش عمده قدرت در ترکیه وجود دارد.

اولین بخش اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که در همان حوزه اخوان المسلمین قرار دارد, با همان شبکه ها ارتباط دارد, همان سیاستها را دنبال میکند: نمایندگی خرده بورژوا هایی که اخوان المسلمین همواره نماینده شان بود است.

گروه دوم ملی گرایان کمال طلب ترک هستند که مانند همتای مصری شان پیوندی تاریخی با ارتش داشته اند. روابط تاریخی شان با ناتو نیز دوستانه بوده و رفتاری نسبتاً صلح آمیز در قبال روسیه داشته اند.

گروه سوم قدرت به دست فتح الله گولن, تاجر بسیار ثروتمند ترک و صاحب یکی از بزرگترین شبکه های مدرسه خصوصی رهبری میشود. فتح الله گولن به سازمان سیا نزدیک است و در طول چند سال گذشته تقریباً با اردوغان در حال جنگ بوده اند.

این سه دسته مدتی است بر سر قدرت با هم منازعه دارند و همین منازعات انگیزه اردوغان برای تحکیم قدرت و حاکم کردن قوانین بسیار سختگیرانه و در نتیجه تبدیل ترکیه به حکومتی پلیسی بوده است.