علی سنبلی ۱۸ ساله

تصور عامل کشتار مونیخ منتشر شد

تصویر عامل کشتار مونیخ که نزدیک به 10 نفر را کشت منتشر شد.

  1. ۷ ماه قبل
  2. ۰
تصویر علی سنبلی ۱۸ ساله عامل تیراندازی روز گذشته در مونیخ