در واکنش به علنی شدن روابط عربستان و اسرائیل

نصرالله: این بدترین تحول در جهان عرب است

سید حسن نصرالله در سخنانی که به مناسبت بزرگداشت شهادت یکی از فرماندههان بلند پایه حزب الله داشت رابطه عربستان سعودی و اسرائیل را بدترین تحول در جهان عرب عنوان کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
نصرالله: این بدترین تحول در جهان عرب است
نوآوران -

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمن صهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عرب مشاهده کردیم.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمنصهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عرب
 مشاهده کردیم.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمن
 صهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عرب
 مشاهده کردیم.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمن
 صهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عرب مشاهده کردیم.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمن
 صهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عربمشاهده کردیم.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی الوقت، «حاج اسماعیل زهری» از فرماندهان جهادی و از اولین بنیانگذاران حزبالله در سال 1982 بود که  در عملیات نظامی در جنوب لبنان در دوره اشغال اسرائیل تا آزادسازی نیز به عنوان فرمانده عملیات حضور داشت و پس از آن به عنوان مسئولیت یکی از یگانهای موشکی مقاومت را برعهده گرفت. سید نصرالله حضور «زهری» حتی پس از دوران بیماری را دلیلی بر پیروزی حزب اللهعنوان کرد.

نصرالله گفت: بدترین تحول در اوضاع جهان عرب در حال حاضر تبدیل شدن رابطه مخفیانه عربستان سعودی و اسرائیل به رابطه علنی است. سفر یک ژنرال سعودی به اسرائیل آغاز یک رابطه و هماهنگی نیست بلکه این رابطه از قبل وجود داشته است.

دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ارتباط شاهزادگان و ژنرالهای عربستان با مقامات صهیونیستی مخالف سیاستهای عربستان نیست، بلکه این ارتباط تنها آغاز علنی شدن رابطه با دشمن صهیونیستی است.

وی افزود: عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی میکند و سپس فتواهایی برای مشروعیت بخشیدن به این رابطه در عربستان صادر میشود.

دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: خطرناکترین چیز در عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل انحراف فکری و رسانهای است که این روند را همراهی میکند.

نصرالله با بیان اینکه مقاومت تنها تضمین کننده حقیقی برای محافظت از لبنان است، گفت: منطقه عربی وضعیت خوبی ندارد، نه امتی و نه دولتی و نه اتحادیه عربی وجود دارد و نه امنیت ملی و نه منافع مشترک. حتی مسأله محوری امت اسلام که مسأله فلسطین است به مسألهای بسیار عادی تبدیل شده است و این همان چیزی است که ما در نشست اخیر سران عرب مشاهده کردیم.