آخرین نظرسنجی ها درباره انتخابات آمریکا

بررسی نظرسنجی های سراسری یک ماهه اخیر نشان می دهد که کلینتون نه تنها توانسته است فاصله حدود 7 درصدی خود را با ترامپ تثبیت کند، بلکه در ایالت های «خاکستری» تعیین کننده نیز توانسته اختلاف خود را با ترامپ تا5/7 درصد افزایش دهد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
آخرین نظرسنجی ها درباره انتخابات آمریکا
نوآوران -

نتایج نظرسنجیهای متعدد انجام شده در آمریکا نشان میدهند که هیلاری کلینتون توانسته است دستکم فاصلهای شش تا هفت درصدی خود را با ترامپ تثبیت کند. تا جایی که نشریاتی مانند تایم با تیترهایی همچون «ذوب شدن ترامپ» از پایان اقبال عمومی به ترامپ خبر میدهند.

در نظرسنجی مؤسسات یوگوو و اکونومیست نیز که طی روزهای 6 تا 9 آگوست (16 تا 19 مرداد) انجام شده است، نتایجی مشابه با نتایج ایپسوس/رویترز به دست آمده است، و کلینتون با 42 درصد در مقابل ترامپ با 36 درصد، همچنان به پیشتازی خود ادامه میدهد. نتایج نظرسنجی مؤسسه راسموسن که طی روزهای 9 و 10 آگوست (19 و 20 مرداد) انجام شده است، نشان میدهد که کلینتون با جلب 43 درصد اقبال عمومی 3 درصد از ترامپ (با 40 درصد) پیش باشد.

نظرسنجی مشترک ایپسوس/ رویترز نیز که طی روزهای 6 تا 10 آگوست (16 تا 20 مرداد) انجام شد نیز نشان دهنده اختلاف 6 درصدی کلینتون (42 درصد) با ترامپ (36 درصد) است.

همچنین نظرسنجی مشترک مؤسسات یو.پی.ای/سی.ووتر که طی روزهای 3 تا آ10 گوست (13 تا 20 مرداد) انجام شد نشان دهنده اختلاف پنج درصدی این دو است، و کلینتون با جلب 50 درصد اقبال عمومی همچنان جلوتر از ترامپ (با 45 درصد اقبال عمومی) است.