بی فرهنگی در فضای مجازی

توهین های مجازی ، آلودگی های حقیقی

حرف های خشمگینانه در فضای مجازی، باعث برانگیخته شدن خشم طرف مقابل به طرز هولناک تری شده و درنتیجه دامنه ی فحاشی ها را در فضای مجازی گسترده تر می کند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
خشم گینی ها در فضای مجازی
نوآوران -

بسیاری از کاربران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی این حق را برای خود قائل هستند تا به راحتی فحاشی کنند و سبب ناراحتی و رنجش دیگران شوند؛ اما آیا آنچه با کلماتی که چنان گلوله ای روح و هویت طرف دیگر را نشانه می رود تنها از خشمی فروخفته سرچشمه می گیرد ؟ اگر آنچه گفته می شود از سر خشم باشد بدون تردید این خشم لجام گسیخته و فروخورده ، خشمی از نوع متقابل را در دیگری بازتولید می کند.

دلایل این رفتار از سوی جمعی از ایرانیان چیست؟ توهین ها ، ناسزاها و الفاظ رکیک و گاه مزه پرانی های توهین آمیزی که در فضای مجازی نثار دیگران میشود، چه دلیلی دارد ؟

اگر آنچه گفته می شود از سر خشم باشد بدون تردید این خشم لجام گسیخته و فروخورده ، خشمی از نوع متقابل را در دیگری بازتولید می کند. خشمی که گردونه هولناک فحاشی را به حرکت در می آورد. کسی که مخاطب این فحاشی بوده دست به رفتار متقابل می زند. اتفاقی که به شکلی هراس انگیز در بخش نظرات بسیاری از مطالب و پست های بازیگران و ورزشکاران دیده می شود. خشمی فروخورده که با گلوله زشت ترین کلمات رخ می نماید و از سوی مقابل پاسخی خشمگینانه تر و تندتر دریافت می کند؛ گردونه‌ ای معیوب و هولناک.

شبکه های مجازی این روزها آیینه ای از ما می سازند در برابر ما ، آیینه ای که نباید آن را شکست بلکه باید حقیقت را در آن به تماشا نشست ، حقیقتی که امروز چنان اژدها از شبکه های مجازی سر برون آورده است . مشکل را باید درک کرد و برایش علاج یافت ؛ چشم فرو بستن بر حقیقت و انکار و نفی آن دیگر چاره ساز نیست.