محمد حقانی:

باغات فدای درآمدزایی برای تهران

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
باغات فدای درآمدزایی برای تهران
نوآوران -

محمد حقانی، رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران سالهاست منتقد نگاه مدیریت شهری به کسب درآمد است. او نحوه درآمد زایی برای تهران را تهدیدی برای باغات پایتخت میداند . محمد حقانی در گفتوگو با خبرنگار «نوآوران» با اشاره به اینکه شهرداری به‌ خاطر افزایش درآمد خود حاضر است تمام باغهای تهران را از بین ببرد ، گفت:در مصوبه ای که در شورای دوم در سال 82 تصویب شد به مالکان اجازه داده شد تا 30درصد از سطح اشتغال باغ در نه طبقه 30 در 100 بسازند که 70درصد دیگر باغ باشد. متاسفانه هرچند با نیت خیر انجام شد اما در عمل موفق نبود و 40-30 درصد از سطح فقط صرف طبقات پایین و ساخت پارکینگ شد؛ و همچنین ساخت دسترسی به ساختمان و ... باعث شد به مرور بقیه درخت ها هم بریده شود. در قدیم باغها برای مالکان منبع درآمد بودند؛ به طوری که با فروش محصولات زندگی خود را میچرخاندند. برای کسانی هم که دستشان به دهانشان میرسید حکم تفرجگاه را داشت. اما افراد سودجو با خرید باغها به قیمت بالا از مالکان و تبدیل آنها به برج باعث از بین رفتن درختان و باغها در سطح شهر شدند و شهرداری به جای جلوگیری از ساخت و ندادن پروانه با هدف درآمد زایی به این ماده در قانون که کسانی که اراضی کشور را از بین ببرند، قانون میتواند باغ را به نفع مردم مصادره کند، بی توجهی کرد. این درحالی است که هزینه شهرداری با 5هزار میلیارد تامین میشود و دیگر نیاز به کسب درآمد یا سود از سایر منابع ندارد. اما زیاده خواهی باعث از بین رفتن محیط زیست شده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه می دهد: یکی دیگر از دلایلی که باعث نابودی باغها شدهاست، شناسنامه نداشتن درختها است. به طوریکه در صورت نابودی درختی هیچ مدرک و دلیل قانع کنندهای برای ارائه در دادگاه مبنی بر اثبات آن وجود ندارد. در قانون آمده است که حتی درختان کنار خیابان هم باید شناسنامه داشتهباشند و پلاک کوبی بشوند اما شهرداری اقدامی برای اینکار تا کنون انجام نداده است. در سالهای قبل کارهایی بهصورت مقطعی انجام شد و مدتی درختان شناسنامه داشتند اما دیگر این روند ادامه پیدا نکرد، و سودجویان بهراحتی میتوانند خود را درباره قطع درختان تبرئه کنند.

 او  ورود هر روزه جمعیت به پایتخت و تمرکز فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در تهران و نیاز به مسکن و زمین را تهدیدی جدی برای فضای سبز پایتخت میداند و میگوید: رشد بیسابقه قیمت زمین، تقاضای بازار ساختمان، بازگشت نسبتا سریع سرمایه و رشد بخش دلالی، تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای، صدور اسناد ملکی براساس موارد 147 و 148 قانون ثبت و خردشدن باغات و زمین ها از عوامل عمده تاثیرگذار بر انهدام باغ هاست . کل کمربند سبز شهر تهران اعم از پارک چیتگر، لویزان، سرخه حصار، فضای سبز فرودگاه مهرآباد 4 هزار و 500 هکتار بود اما حالا میبینیم طی 20 سال همین مقدار از باغات تهران را از دست دادهایم. این موضوع زمانی غم انگیزتر میشود که بدانیم بیشتر درختانی که قدمت بالا داشته و سبب بهبود کیفیت هوا میشدند، از بین رفتهاند یعنی بیشتر فضای سبزی که قبل از انقلاب ایجاد شده بود. باغات باقیمانده نیز به دلیل توسعه ناموزون شهر تهران به تدریج از بین خواهند رفت. حقانی در پایان التزام به قانون توسط مردم و بهخصوص مجریان قانون را عاملی برای پیشگیری نابودی باغها دانست و گفت بهخاطر درآمدزایی و کسب سود نباید محیط زیست را از بینبرد.