معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده :

شاخص های عدالت جنسیتی تدوین و ابلاغ می شود

شانزدهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و دستگاههای اجرایی روز یکشنبه 3 مرداد ماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. در این نشست شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان از تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی توسط ستاد ملی زن و خانواده خبر داد و جزییات این برنامه را با توجه به رشد آسیبهای اجتماعی تشریح کرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
شاخص های عدالت جنسیتی تدوین و ابلاغ می شود
نوآوران -

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: قرار است ستاد ملی زن و خانواده شاخصهای عدالت جنسیتی را تدوین و ابلاغ کند و تقویت ساختار امور زنان و خانواده تمام برنامهها باید با شاخصهای عدالت جنسیتی تطبیق پیدا کند و با رویکرد عدالت جنسیتی تصمیمگیری شود.

شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی نگرانکننده است، گفت: شرایط به گونهای است که در عالیترین سطح به این موضوع پرداخته
 شده  .19 کارگروه تشکیل شده که یکی از آنها کارگروه آسیبهای اجتماعی دختران جوان است البته ما مخالف بودیم که به این شیوه به آسیبهای اجتماعی دختران پرداخته شود و در حال پیگیری هستیم که در این موضوع به طور کلی آسیبهای اجتماعی جوانان مدنظر قرار گیرد.

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبتهای خود  افزود: برنامه ششم توسعه با برنامههای توسعه قبلی تفاوتهایی دارد به گونهای که تنها یک قانون شامل حدود 300 ماده نداریم و چنین قوانینی کلیگویی و آرمانگرایانه است و تنها چند درصد از آن زمینه تحقق پیدا میکند.

او با اشاره به تنظیم سند برنامه ششم و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی  گفت: این برنامه با توجه به شرایط قابل انعطاف است و دولت میتواند با انجام تغییرات لازم آن را ابلاغ کند. در ماده 26 احکام برنامه ششم توسعه به موضوع عدالت جنسیتی پرداختهایم البته مواد متعددی از این احکام به طور غیرمستقیم به موضوع زنان و خانواده پرداختهاست.

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به  تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی توسط ستاد ملی زن و خانواده اشاره و اضافه کرد: تمام برنامهها در این مورد باید با شاخصهای عدالت جنسیتی تطبیق پیدا کند و با رویکرد عدالت جنسیتی تصمیمگیریشود.

مولاوردی با بیان اینکه تبیین موضوع و رویکرد عدالت جنسیتی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: ما میتوانستیم تبیین موضوع و رویکرد عدالت جنسیتی را به پس از تصویب برنامه ششم توسعه موکول کنیم اما اقدامات خود را آغاز کردهایم. به عنوان نمونه به مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری پیشنهاد برگزاری پنلی را در همایش ملی سیاستگذاری عمومی با عنوان چالشهای سیاستگذاری جنسیتی در ایران دادهایم و این همایش آبان ماه برگزار میشود.

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از برگزاری همایشی با محوریت زنان خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر آن در حال فراهمسازی برگزاری سومین دوره مهارتهای علمی عملی مدیران زن برای حضور در مجامع بینالمللی هستیم و بر اساس تقاضاهای دریافت شده دوره فشرده زبان خارجی را مدنظر داریم.

مولاوردی با اشاره به نقش زنان سرپرست خانواده در این لایحه تاکید کرد: پس از نزدیک به یک دهه، طلسم لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص شکسته و این لایحه تصویب شد. زنان سرپرست خانوار نیز در این لایحه در نظر گرفته شدند و علاوه بر آن تخفیف پلکانی برای کارفرمایان نیز لحاظ شده است که امیدواریم این قانون به درستی اجرا شود.

او با بیان اینکه گروههای مختلفی در حال کار کردن روی لوایح زنان و خانواده هستند، گفت: تا پایان مرداد ماه از تیمهایی که روی لوایح کار میکنند وقت گرفتیم تا چند موضوع از این لوایح را به صحن مجلس برسانیم. علاوه بر آن قرار است به زودی نخستین نشست خود را با فراکسیون زنان مجلس دهم برگزار کنیم و قصد داریم ماهانه یک جلسه با این فراکسیون داشته باشیم.