برخی از اعضای شورا به قرار نگرفتن حسابرسی سال 93 در دستور کار معترض اند

شورای شهر در انتظار روز های جنجالی

انتقادهای اعضای شورای شهر تهران از هیات رئیسه شورا تمامی ندارد. هیات رئیسه شورای شهر تهران دو سالی است که با انتقاد فراوان اعضای شورا مواجه است. در آخرین مورد برخی اعضای شورا به قرار نگرفتن گزارش حسابرسی از شهرداری تهران در سال 93 در دستورکار شورا معترضند. هرچند هیات رئیسه شورا معتقد است در این کار «عمدی» نیست و به زودی این گزارش در دستورکار شورا قرار میگیرد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
شورای شهر در انتظار روز های جنجالی
نوآوران -

اعضای منتقد شورای شهر تهران معتقدند حسابرسی سال 93 شهرداری تهران هم مانند سال گذشتهاش پرحاشیه و جنجالآفرین خواهد بود و بر همین اساس هیات رئیسه شورا ترجیح میدهد در این روزها که شورای شهر زیر فشار منتقدان قرار دارد این موضوع را مطرح نکند با این حال ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورا در اینباره به «نوآوران» میگوید علت واقعی قرار نگرفتن گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری در دستور کار شورا «ترافیک طرحها» است. به گفته او «مشکلی در این زمینه وجود ندارد» و همین هفته با هماهنگی رئیس شورای شهر موضوع حسابرسی در دستورکار قرار خواهد گرفت. به اعتقاد قناعتی «حساسیتی در این زمینه وجود ندارد.»  او در پاسخ به این نظر برخی اعضای شورای شهر که «مشکلات موجود در حسابرسی» را علت قرارنگرفتن آن در دستورکار شورا میدانند، میگوید: «قطعا مشکلاتی وجود  دارد. حسابرسی سال  92 هم کلی مشکلاتی وجودداشت. قطع به یقین حسابرسی سال 93 هم مثل همین خواهد بود.» با این حال او این موضوع را که به این علت حسابرسی تا امروز در شورای شهر مطرح نشده «بعید» میداند. شاید تجربه ارائه حسابرسی سال 92 شهرداری تهران در شورای شهر باعث نگرانی اعضای شورا شده است. در زمان بررسی حسابرسی سال 92 در شورای شهر تهران برخی اعضای شورای شهر ازجمله رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا و علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، با طرح مواردی مدعی شدند که «تخلفات گستردهای در تنظیم گزارشهای حسابرسی شهرداری رخ داده» که باید شهردار تهران پاسخگوی آن باشد. شهرداری تهران در پاسخ به این موارد این اختلافها را ناشی از
«اختلاف نظرهای کارشناسی» دانسته بود اما شهرداری نتوانست پس از ماهها بحثهای جنجالی اعضای شورای شهر را قانع کند تا در نهایت گزارش این حسابرسیها به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. در حسابرسی از شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران در سال 92 از مجموع 18 شرکتی که گزارش های حسابرسی آنها در صحن غیرعلنی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت فقط دو شرکت موفق به دریافت مهر «مقبول» شدند. نتیجه گزارش حسابرسی 12 شرکت دیگر نیز منجر به «عدم اظهار نظر» شد که به عنوان نشانهای منفی از وضعیت مالی شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران است.  رحمتالله حافظی از 27 مورد تخلف در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکتها و سازمانهای شهرداری سخن گفت. او ادعای شهرداری درباره شفافیت مالی به دلیل انجام حسابرسیها را هم نادرست دانسته بود چراکه به گفته او «ارائه گزارش حسابرس وقتی به معنای شفافسازی تلقی میشود که اطلاعات مورد نیاز در اختیار حسابرس قرار گرفته باشد.» صرف انجام حسابرسی به منزله شفافسازی  نیست. او به مواردی در حسابرسی سال 92 اشاره کرده بود که نشان میداد شهرداری تخلفهای مالی انجام داده است. به طور مثال به گفته او در سال 92 درآمد حاصل از قطع درختان، 13 میلیارد و 650 میلیون تومان گزارش شده است در حالی که در سال 91، این درآمد 9 میلیارد و 700 میلیون تومان گزارش شده و بر همین اساس این عضو شورا از شهرداری پرسیده بود چرا چنین درآمدهایی  افزایش پیدا کرده است. او 27 مورد از مواردی که به گفته او تخلف مالی است را استخراج کردهبود.   حافظی همچنین گفته بود برخی مواردی که در گزارش حسابرسیها بیان شده قابل اصلاح است اما برخی «تخلف و انحراف از برنامه است» که این انحرافات به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

  حسابرسی سال 92، رویارویی دبیر و قالیباف

در زمان بررسی حسابرسی سال 92، علیرضا دبیر که از ابتدای شورای سوم شهر تهران از حامیان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به حساب میآمد ناگهان به یکی از منتقدان او تبدیل شد. دبیر بارها در جریان بررسی این گزارشها از «تخلف و آشفتگی مالی» در شهرداری تهران صحبت کرد دبیر که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران را عهدهدار است در جلسههای مختلف شورا آماری از تخلفهای مالی شهرداری ارائه کرد. او در یکی از این جلسهها از ارائهنشدن «ریز قراردادهای 3 هزار میلیارد تومانی شرکت بهرهبرداری متروی تهران با کلیه پیمانکارها به حسابرس شورای شهر» خبر داد و جایی دیگر از
«اعمال فشار به حسابرس شورا» هشدار داد.

دبیر تاجایی در انتقاد از شهرداری پیش رفت که گفت اگر از این حجم تخلفات آگاه بود «به قالیباف برای شهردارشدن رای نمیداد.» او در مقابل منتقدانش که از او میپرسیدند چرا در تمام سالهای حضورش در شورای شهر در مقابل این تخلفها سکوت کرده ،گفته بود: «حجم تخلفات به قدری بالاست که دیگر نمیتوان در مقابل آن سکوت کرد.» تغییر رفتار دبیر گمانهزنیهای بسیاری در بین تحلیلگران حوزه سیاست شهری ایجاد کرده بود اما دبیر همان زمان به بخشی از آنها هم پاسخ داده و گفته بود به دنبال سهمخواهی از شهرداری نیست و « این شایعه که او به دنبال انتصاب مدیران شهری است» را به کلی رد کردهبود. اختلافها به قدری بالاگرفت که برخی نزدیکان شهرداری در شورای شهر تصمیم گرفتند رسیدگی به حسابرسیها را از دستان دبیر خارج کنند و بر همین اساس احمددنیامالی به اعضای شورای شهر پیشنهاد داد حسابرسیها در کمیسیون نظارت شورای شهر بررسی شود که این موضوع نظر اعضای شورا را جلب نکرد. با این همه آتش انتقادهای دبیر که میگفت برای اصلاح امور «محکم و تا آخر ایستاده است» بعد از مدتی کمفروغ شد تا اینکه این روزها دوباره موضوع حسابرسی سال 93 شهرداری تهران مطرح است. حسابرسی که به گفته قناعتی اشکالات زیادی دارد. اشتیاق برخی اعضای شورای شهر برای قرارگرفتن سریع این موضوع در دستورکار شورای شهر شاید نوید روزهای جنجالی دیگری را مانند اتفاقهای سال گذشته میدهد.

یک جلسه کاملا غیرعلنی برای حل اختلاف

قرار نگرفتن حسابرسی سال 93 در دستورکار شورای شهر باردیگر انتقادها از عملکرد مهدی چمران و یارانش را افزایش داده است. انتقادها از عملکرد هیات رئیسه شورای شهر تهران در این سالها آنچنان بوده که برخی اعضای شورای شهر این نوع مدیریت شورا را «کدخدامنشانه» نامگذاری کردهاند. یکی از آخرین مواردی که اعضای شورای شهر به این نوع مدیریت شورا اعتراض داشتند شیوه رفتار مهدی چمران، رئیس شورای شهر در رابطه با طرح «کاهش اختیارات مالی شهرداری تهران» بود که با اینکه طراحان به جای کلمه کاهش قصد داشتند پیشنهاد جدیدی مطرح و کلمه «بازنگری» را جایگزین کنند چمران برخلاف قانون و آییننامه داخلی شورا به آنها اجازه نداد و یک فوریت این طرح رای نیاورد.

رحمتالله حافظی که یکی از منتقدان این شیوه اداره شوراست بارها گفته  «این شیوه اداره شورا با خلق و خوی کار شورایی تطبیق ندارد و یک نفر نمیتواند موضوعی را به دیگران تکلیف کند». اما این انتقادها چندان در کار هیات رئیسه شورای شهر تفاوتی ایجاد نکرد تا جایی که بعد از رفتار خلاف قانون هیات رئیسه در جلسه یکشنبه گذشته احمد مسجدجامعی، رئیس سال اول شورای چهارم شهر تهران درخواست کرد جلسهای برای رفع و رجوع این مشکلات برگزار شود که دیروز این جلسه به صورت کاملا «غیرعلنی» برگزار شد. در این جلسه غیر از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری هیچکس دیگری حضور نداشت و حتی روابط عمومی شورای شهر و کارشناسان شورا هم حق ورود به این جلسه را نداشتند. اعضای شورای شهر قرار گذاشتهاند مو ضو عات مطرح شده در  این جلسه به بیرون درز نکند و اعضا درباره این جلسه به رسانهها چیزی نگویند. در بخش اول جلسه شورای شهر مسائل مربوط به شورای شهر بررسی شده و در بخش دوم که همزمان با حضور شهردار تهران برگزار شده اعضای شورا نظرات و انتقادهای خود را برای شهردار تهران بازگو کردهاند. اعضای شورا بیشتر درباره ناهماهنگیها و تعاملنداشتن شهرداری با شورای شهر و همچنین نبود شفافیت در فعالیتهای شهرداری صحبت کردهاند و به این دلیل که برخی اعضا وقت برای ارائه نظرات خود پیدا نکرند قرار بر این شد که جلسهای دیگر با حضور قالیباف برگزار شود. به نظر میرسد شهردار تهران هم از برگزاری این نوع جلسات استقبال کرده است چراکه یکشنبه هفته آینده هم جلسه غیرعلنی به همین روال برگزار خواهد شد.