فعالیتهای معدنی باعث مغفول ماندن صادرات کشاورزی است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: فعالیتهای گسترده معدنی در استان سبب شده است که صادرات محصولات کشاورزی مغفول شود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
فعالیتهای معدنی باعث مغفول ماندن صادرات کشاورزی است
نوآوران -

عبدالمجید هاشمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی چشمانداز سال گذشته مربوط به بخشهای کشاورزی حاکی از آن است که برآورد رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی در سال گذشته 2/4 است و همچنین سهم بخش کشاورزی از GDP کشور 12.6 درصد است که بر اساس آمارهای ارائه شده سهم بخش کشاورزی استان زنجان از تولید ناخالص داخلی 27 درصد بوده که در مقایسه با سهم GDP کشور در بخش کشاورزی دو برابر است. وی ادامه داد: شاید این میزان سهم مناسبی برای استان باشد، اما در بخش کشاورزی از مهر سال 93 زنجان حدود 43 صدم درصد صادرات کل کشور را داشته که این میزان در سال گذشته به 23 صدم درصد رسیده که رقم ناچیزی است. هاشمی تصریح کرد: از نظر سطح اراضی زیرکشت، مقدار تولید، محصولات دارای مزیت نسبی عموما حرفی برای گفتن داریم ولی خلأ بزرگی وجود دارد به نام بازار مناسب که بازارهای داخلی و خارجی را شامل میشود. تجار خوبی نیز در استان زنجان حضور دارند که شاید به دلیل غلبه فعالیتهای معدنی در استان، افراد بیشتر علاقهمند به فعالیت در این حوزه هستند و این موضوع موجب شده بحث صادرات و تجارت بخش کشاورزی، مغفول بماند. هاشمی تأکید کرد: تا بازار مناسب نباشد، تولید بدون برنامه و غیرهدفمند انجام میشود و اگر نمایی از بازار داخلی و خارجی داشتته باشیم به واسطه تجار و صادرکنندگان توانمند استانمان میتوانیم تولید را همسو و همراستا با نیاز بازار انجام دهیم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان یادآور شد: ظرفیت تولید در استان زنجان فراتر از آن چیزی است که امروز مشاهده میکنیم و با توجه به اینکه تولید سنتی به سمت افزایش بهرهوری در اراضی، افزایش مقدار تولید در کنار کاهش سطح تولید میرود طبیعتا راندمان و سطح عملکرد بالا خواهد بود.