کسری‌نوری:

سرانه پایین مطالعه زنگ خطری برای مردم و حاکمیت

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
کسری‌نوری
نوآوران -

حمایت از مطبوعات باید در دو بخش انجام شود، یکی حمایت حاکمیت از رسانه‌ها که در آن حوزه شاید توجه ها معطوف به استفاده از یارانه ها و امکانات مادی شود.دوم این‌که فراهم کردن فضا برای آزادی مطبوعات که اگر حاکمیت این مسأله را به عنوان یک اصل بنیادین قبول داشته باشد تا حد زیادی زمینه رشد و بالندگی برای مطبوعات فراهم می شود که در نهایت سبب ترغیب جامعه به مطالعه خواهد شد و از این طریق روزنامه ها دچار مرگ نمی شوند. بنابراین اگر حاکمیت در این حوزه به رسانه ها کمک کند تا حد زیادی مشکلات مطبوعات برطرف می شود.باید توجه داشته باشیم جامعه ما فرهنگ مطالعه اش پایین است و نباید این عدم مطالعه را معطوف به روزنامه ها کنیم؛ جامعه ما یک جامعه بی‌حوصله‌ای است و چنین جامعه‌ای وقتی چنین خصلت و ویژگی هایی را دارد و با یک پدیده ای به نام فضای مجازی مواجه می شود، در نتیجه گرایش به عدم مطالعه در آن زیاد می شود.مشکل جامعه ما فراتر از بی اشتیاقی به خواندن روزنامه هاست که اگر این مسأله ادامه یابد فرهنگ مکتوب ما به زودی مضمحل می‌شود.در حال حاضر وضعیت مطالعه کتاب و مطبوعات در کشور ما اسف بار است بنابر این باید مقداری فراتر از روزنامه ها به ماجرا نگاه کنیم؛ وقتی روزنامه ها از سبد خرید مردم حذف شوند، طبیعتاً جای آن‌ها را گروه هایی در فضای مجازی می گیرند که هیچ تعهدی به انتشار اخبار صحیح و دقیق ندارند و در چنین شرایط ابتکار عمل از دست مهندسین کشور خارج می شود.حاکمیت در سطح کلان باید این خطر را به مردم گوشزد کند، آن‌ها بالاخره با امکاناتی که در اختیار دارد و با ارائه تصویری مشوه از مطبوعات آن‌ها را ترغیب به مطالعه کند.بنابراین پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما نه تنها برای جامعه بلکه برای حاکمیت یک زنگ خطر است.