وزن کردن آقاى شهردار + عکس

در بریتانیا شخصی که شهردار می شد را زمان شروع و پایان دوره کاری وزن می کردند، اگر وزنش زیاد شده باشد به عنوان مختلس و رشوه خوار و یا شخصی که از مقامش سوء استفاده کرده جریمه می شد.

  1. ۸ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
ترازو