رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

نهایی شدن طرح مقابله با ریزگرد های سیستلن و بلوچستان

اشاره به مطالعات انجام شده در مورد شناسایی کانون‌های گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح جامع اقدام برای استان سیستان و بلوچستان به زودی نهایی خواهد شد

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
نهایی شدن طرح مقابله با ریزگرد های سیستلن و بلوچستان
نوآوران -

معصومه ابتکار در جلسه بررسی گرد و غبار سیستان و بلوچستان و تالاب هامون گفت: این جلسه برای اجرای مصوبه دولت مبنی بر تشکیل ستاد مقابله با گرد و غبار و درخواست استاندار سیستان از معاون اول رئیسجمهور به منظور شکلگیری جلسه بررسی ریزگردها بودکه در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه رنج مردم سیستان و بلوچستان و آسیبی که در اثر طوفانهای شن و ماسه تحمل میکنند موضوعی نیست که دولت آن را نادیده بگیرد،اضافه کرد: دولت یازدهم از ابتدا با یک نگاه جدی برنامهها و سیاستگذاریهایی را در این حوزه پیش برده است. اقدامات خوبی در سطح استان به منظور مقابله با ریزگردها صورت گرفته اما کافی نیست. او با اشاره به مطالعات انجام شده در مورد شناسایی کانونهای گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح جامع اقدام برای استان سیستان و بلوچستان به زودی نهایی و مطالعات زیستمحیطی هامون تکمیل و مصوب  خواهد شد. بنابراین گامهای خوبی برای احیای تالاب هامون و مقابله با ریزگردها در این استان صورت گرفته ولی این گامها به هیچوجه کافی نبوده است و سالهاست که مردم منطقه متأثر از گرد و غبار هستند. ما به دنبال آن هستیم که اقدامات زیربنایی برای مقابله با ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شود.

ابتکار با اشاره به قطعنامه بینالمللی در مجمع سازمان ملل در حوزه گرد و غبار و پیگیری مسأله گرد و غبار در شورای وزرای محیط زیست افزود: حضور ایران در موضوع گرد و غبار در سطح جهانی بسیار قوی بوده و با همت ایران توجهاتی به مسأله گرد و غبار معطوف شده است تا از همکاریهای فنی و انتقال تجربیات بینالمللی استفاده کنیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای کاهش آسیبپذیری مردم سیستان لازم است برای سلامت، اقدامات کوتاهمدتی انجام شود، تاکید کرد: در ماه گذشته دولت مصوبهای در این زمینه داشته است. همچنین اطلاعرسانی به موقع آسیب رسانی به شهروندان را به حداقل میرساند که سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران در این زمینه باید فعال باشند تا مواجهه مردم در این شرایط گرد و غبار و شرایط اضطرار به حداقل برسد. ابتکار با انتقاد از اغراق در مسأله گرد و غبار گفت: اغراق در مشکلات، یکی از مسائل ماست که این موضوع کمکی به حال مردم نمیکند. این مسائل باید با درایت و سیاستگذاریهای کلان حل و فصل شود. دولت گامهای خوبی در این زمینه برداشته اما کافی نیست و احتیاج به هماهنگی بین بخشی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و کارگروه استانی شورای برنامهریزی در موضوع مدیریت زیستمحیطی تالاب هامون وجود دارد. همچنین در صورت نیاز، باید یک برنامه تلفیقی دیگری تدوین شود.