تحمیل کار به کودکان آنان را سختگیر میکند

کودکان مانند نهال های کوچکی هستند که وادار کردن آنها به انجام کارهای بیش از توانشان ریشه کودکی را در آنها میخشکاند و قامت آنها را در بزرگسالی خم میکند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
تحمیل کار به کودکان آنان را سختگیر میکند
نوآوران -

«مریم خدابخشی» مشاور کودک و خانواده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: وادار ساختن کودکان به کاری فراتر از توان آنها زمینهساز آسیبهای روانی بسیاری در بزرگسالی و آینده کودک است که در موارد حاد آن از مصادیق کودک آزاری به شمار میآید.

وی گفت: کودک نیاز به پرورش مناسب و اصولی دارد، چنانچه بیش از حد تحمل و توان به او وظایفی محول کنیم احساس میکند تحت فشار قرار گرفته و زودتر در مسیر تبدیل شدن به افراد بزرگسال قرار میگیرد، همچنین در بزرگسالی نیز شاهد تأثیرگذاری منفی این عمل در شخصیت وی خواهیم بود.

این مشاور با توجه به ایجاد معضلات روحی در بزرگسالی ادامه داد: این افراد در آینده خصوصیتهای رفتاری ناشایستی مانند باجدهی کسب میکنند و برای اینکه مورد پذیرش دیگران واقع شوند بیش از حد لازم به آنها خدمات ارائه میکنند و یا در بهترین حالت ممکن است به افرادی سختگیر تبدیل شوند.

خدابخشی در پایان گفت: برخی از والدین تصور میکنند که با تحمیل وظایف سنگین و امور سخت به کودک به تقویت مسئولیتپذیری او کمک میکنند درحالیکه اینطور نیست و موجب وارد آمدن صدمات روانی و رفتاری به کودک خواهد شد بنابراین بهتر است برای پرورش مناسب کودکان از اجبار کودک به کارهای خارج از حد معمول خودداری کرد.