از ابتدای امسال 8 نفر بر اثر استفاده از تریاک سرب دار جان خود را از داده اند

سنگینی مرگبار سرب در رگ های معتادان

از ابتدای امسال تا امروز هشت نفر بر اثر استفاده از تریاک سربدار جان خود را از دست دادهاند. این خبر را عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است. در حالیکه آنالیز درستی از علت مرگ معتادان وجود ندارد اما در چند ماه گذشته میزان مسمومیت با سرب در سراسر کشور افزایش یافته است و به نظر میرسد تریاک آلوده به سرب در سراسر کشور توزیع شده باشد. در گذشته هم مواردی از مسمومیت با سرب در یک منطقه جغرافیایی خاص و در مدتزمان کوتاهی گزارش میشد که نشان از آن داشت که یک خردهفروش یا عمدهفروش مواد مخدر برای کسب سود بیشتر، تخلف کرده و مقادیری سرب به تریاک یا ماده دیگری اضافه کرده است اما حالا داستان فرق میکند.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
سنگینی مرگبار سرب در رگ های معتادان
نوآوران -

از دو، سه ماه گذشته تاکنون تعداد گزارشهای مسمومیت با سرب نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است و این گزارشها به یک منطقه خاص جغرافیایی یا استان مربوط نمیشود بلکه تقریباً میتوان گفت نوعی همهگیری مسمومیت با سرب در بین مصرفکنندگان تریاک در همه استانهای کشور اتفاق افتاده است. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته، جان سه هزار و سه نفر را گرفته است. از کل تلفات اعتیاد یک هزار و 728 نفر به دلیل مسمومیت حاد، 854 نفر به دلیل عوارض مصرف طولانیمدت و 421 نفر به دنبال مصرف روانگردانها جان خود را ازدستدادهاند.

سه سال پیش مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره از افزایش مقدار ناخالصی در مواد مخدر بهویژه در تریاک و هرویین خبر داد.

  افزایش بروز مسمومیت با استفاده خوراکی تریاک

 چند روزی است که باز هم مسئولان دولتی درباره افزایش بیشازحد سرب در ماده مخدر تریاک و مسمومیت معتادان هشدار دادهاند. عباس دیلمیزاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد،در باره افزایش ناخالصی در مواد مخدر به نوآوران میگوید:« بارها برای وجود ناخالصی های سرب در مواد مخدر مصرف شده در معتادان به تریاک هشدارهایی داده شده است اما همچنان آمار مسمومیت و فوت ناشی از استفاده مواد مخدر سرب دار در حال افزایش است. وقتی تریاک از تولیدکننده اصلی یعنی کشاورز خریداری میشود تا زمانی که به مقصد برسد، دستخوش تغییرات زیادی میشود.

هر چه بازارهای فروش از محل تولید دورتر باشد این تغییرات بیشتر است و هر چه از سمت شرق به سمت غرب دنیا میرویم میزان این افزودنیها بیشتر میشود و در نتیجه خطر مرگومیر معتادان هم بالا میرود.»

 دیلمی زاده با اشاره به اینکه افزایش قیمت مواد مخدر عامل وجود ناخالصی زیاد در مواد است ادامه میدهد: «افزایش قیمت ممکن است به خاطر بالا رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان یا اقدامهای پلیسی برای مقابله با فروش مواد مخدر باشد. توزیعکنندگان مواد مخدر برای سودجویی بیشتر و با بهرهگیری از جِرم حجمی بالای سرب و سنگینتر شدن محموله، اقدام به مخلوط کردن این ماده با مواد مخدر میکنند تا وزن این مواد را
افزایش دهند.

از این رو مصرف این مواد به صورت خوراکی و بهخصوص در مصرف خوراکی تریاک، موجب بروز مسمومیت معتادان میشود. در چنین شرایطی ممکن است قیمت مواد حتی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کند.افزایش قیمتهای ناگهانی، احتمالاً نوع ماده مصرفی و الگوی مصرف تعداد زیادی از مصرفکنندگان مواد را تغییر میدهد چون معمولاً مصرفکنندگان مواد بودجه مشخصی برای خرید مواد دارند و ازآنجاییکه تحت هر شرایطی باید مواد مورد نیازشان را تأمین کنند، مجبور میشوند از راهکاری برای حل مشکلاتشان استفاده کنند که البته در چنین مواقعی، فروشندگان مواد مخدر هم با افزودن ناخالصی به مواد سعی میکنند قیمت را در حد تعادل
 نگه دارند.

بهطوریکه مثلاً یک کیلو تریاک را به یک کیلو و 400 گرم تبدیل کنند تا هم خودشان سود کنند و هم قدرت خرید مصرفکننده خیلی تغییری نکند.» به اعتقاد دیلمی زاده در چنین شرایطی سیستم بهداشتی و درمانی باید به مسئله ورود پیدا کند و راهحلی برای این مشکل پیدا کند.

به طوری که برای حل چنین مشکلاتی باید راهکارهای متفاوت و پیچیدهای طراحی و برنامهریزی کرد؛ اما مهمترین مسئله این است که مواد مخدر به طور مداوم و منظم آنالیز شود و شبکه پایش مصرف و پایش قیمت داشته باشیم تا بتوانیم هر لحظه شرایط را رصد کنیم و در شرایط اضطراری، تصمیمگیری درستی انجام دهیم.»

 خانوادههای معتاددار هشیار باشند

دیلمی درباره استفاده از سرب اضافه میکند:«وجود سرب در مواد مخدر، مسئله جدیدی نیست. سالهاست که قاچاقچیان از سرب بهعنوان یکی از افزودنیها به مواد مخدر استفاده میکنند. به جز سرب، مواد دیگری هم وجود دارد که بهعنوان افزودنی به مخدرها اضافه میشود که کمخطر هم است. اما در بعضی کشور ها پیشنهاد شده است تا به خرده فروشان آموزشهایی مبنی بر استفاده از مواد کم خطر درمواد مخدر داده شود. که البته این روش تاکنون در ایران اجرا نشده است.» این فعال اجتماعی پیشنهاد میدهد که بهجای استفاده از مواد مخدری که افزودنی زیاد دارد از روشهای جایگزین درمانی مانند شربت اعتیاد و یا متادون استفاده کنند. کلینیکهای ترک اعتیاد علاوه بر دارودرمانی، اقدامهای روانشناختی و آموزشی همزمان با تشخیص نوع مواد مصرفی و عوارض دریافتی توسط معتاد را انجام میدهند تا درمان با موفقیت پیش رود.و  با توجه به گزارشهای رسیده از مسمومیت معتادان با سرب در هفتههای اخیر، باید نسبت به این موضوع هشدار داد و مسئولان و خانواده های معتاددار باید هوشیار باشند و چارهجویی کنند.»

در حالی که به علت نبود امکان تشخیص صحیح مسمومیت با سرب در سایر شهرهای کشور، امکان تعیین علت فوت دقیق بر اثر این مسمومیت وجود ندارد و آمار کشوری آن قابل احصاء نیست؛ به همین علت به نظرمی رسد که آمار فوتی های ناشی از مسمومیت با سرب موجود در تریاک بیش از فوتی های تهران باشد.
سازمان پزشکی قانونی کشور، علائم مسمومیت با سرب را کم خونی، ضعف و بی حالی، درد شکم، یبوست مزمن، دردهای استخوانی و مفصلی و حتی ضعف عضلانی اعلام کرده است.تشخیص قطعی مسمومیت با سرب با انجام آزمایش تشخیص با تعیین سطح سربی در خون است. افرادی که مشکوک به مصرف تریاک سربدار هستند برای اندازه گیری سطح سرب خون خود باید حتما به آزمایشگاه ها مراجعه کنند و چنانچه این میزان بالاتر از 40 بود برای درمان به مراکز درمانی و بیمارستان ها و مراکز ترک اعتیاد و سوء مصرف موادمخدر جهت درمان این مسمومیت مراجعه کنند. این مراکز برای افراد مصرف کننده که به تریاک سرب دار مسموم شده اند، شربت تریاک و دارو های جایگزین استفاده خواهند کرد .»