حادثه تلخی که یک تریلی در جاده رقم زد + فیلم

راننده یک تریلی که بار سنگینی داشت بدون توجه به عبور یک گله گوسفند از جاده با سرعت به گله زد و بدون توقف دهها گوسفند را تکه تکه کرد. این فیلم توسط یکی از کاربران به نام حمید برای ما ارسال شده است.

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰
نوآوران -

راننده یک تریلی که بار سنگینی داشت بدون توجه به عبور یک گله گوسفند از جاده با سرعت به گله زد و بدون توقف دهها گوسفند را تکه تکه کرد. این فیلم توسط یکی از کاربران به نام حمید برای ما ارسال شده است.