تندگویان با اشاره به صادرنشدن حکم قضایی علیه تخریب گران باغ ها:

با این شرایط امیدی به حفظ باغ های تهران نیست

موضوع تخریب باغ های تهران در یک دهه گذشته با وجود چندین مصوبه و قانونی که شورای شهر تهران تصویب کرده همچنان یکی از معضلات شهر تهران است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
با این شرایط امیدی به حفظ باغ های تهران نیست
نوآوران -

برخی اعضای شورا معتقدند مصوبه برجباغها که برای جلوگیری از تخریب باغها تصویب شده خود یکی از عوامل قلع و قمع باغهای تهران است. در این قانون به مالکان اجازه داده میشود در 30 درصد مساحت باغها و با تراکم بالا دست به ساخت و ساز بزنند. با این مخالفان این مصوبه میگویند حین ساخت و ساز و بعد از آن عملا بیشتر مساحت باغها از بین میرود. بر همین اساس پیشتر محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد کرده بود زمین متخلفانی که باغها را تخریب میکنند مصادره شود با این حال او دیروز در جلسه شورای شهر تهران گفته با وجود مصوبات و آرای بسیار شورا در زمینه رسیدگی به تخلفات و تخریب باغها و قطع درختان، «قوهقضاییه هیچ حکمی درباره مصادره املاک صادر نکرده است.» به گفته این عضو شورای شهر تهران بهرغم پیگیریها و رسیدگی به تخلفات قطع درختان و تخریب باغها «هنوز یک رای هم از طرف دادگاه در اینباره صادر نشده است.» به اعتقاد او با این شرایط نمیتوان امیدی به حفظ باغها و درختان تهران داشت و نمونه بارز آن را ملک ازگل میداند که «آتشزدن عمدی درختان آن به تصدیق کارشناسان آتشنشانی هم رسیده اما هنوز قوه قضاییه حکمی صادر نکرده است.» تندگویان پیشنهاد کرده بهتر است برای رسیدگی به این تخلفات و حفاظت از باغها و درختان تهران «شورای شهر خود احکامی برای برخورد با متخلفات صادر کند.» در همین زمینه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در این جلسه پیشنهاد داد «پروندههای موجود در قوه قضاییه پس گرفته شوند» و مجدد مورد بررسی قرار گیرند تا اگر رای باغ داشتند به قوه قضاییه سپرده شوند و اگر رای باغ نداشتند از شورا رای بگیرند.

در این جلسه همچنین اعضای شورای شهر تهران نرخ جدید عوارض اتباع بیگانه در پایتخت را بر اساس پیشنهاد استانداری تصویب کردند. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این جلسه گفت: پیش از این با توجه به تفاوت نرخ عوارض در شهرهای مختلف، اتباع بیگانه مقیم شهر تهران برای پرداخت عوارض به شهری که نرخ پایینتری داشت میرفتند، و بر همین مبنا یکی از درآمدهای پایدار شهر به جای دریافت در شهر تهران در شهری دیگر دریافت و در همان شهر هزینه می شد. به گفته او بر همین اساس استاندار تهران پیشنهادی را به رئیس شورای شهر تهران ارائه کرد. در این پیشنهاد نرخ عوارض برای خانوارهای یک و دو نفره به مبلغ 150 هزار تومان، برای خانوارهای
 3 و 4 نفره مبلغ 200 هزار تومان و برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر 250 هزار تومان برای یک سال تعیین شده است.  رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، شورای شهر تهران هم در این جلسه با اشاره به تخلفات موجود درعملکرد برخی از مناطق شهرداری تهران، گفت: شورای شهر نباید از کنار این موارد به سادگی عبورکند.  او در جریان بررسی گزارش حسابرسی از مناطق شهرداری تهران منتهی به سال 92 اعلام کرد: برخی از بندهای ارائه شده توسط حسابرس حاکی از حساستر شدن شورا است. او برای نمونه گزارش حسابرسی منطقه 9 شهرداری را مثال آورده که فروش قدرالسهم شهرداری در پروژههای مشارکتی به صورت اقساطی بر خلاف مقررات و دستورالعملهای شهرداری است. به اعتقاد حافظی، اعضای شورای شهر «نباید صرفا این تخلفات را بشنوند و عبور کنند.»