کارتن خوابی و فروش مواد مخدر در میادین و بازارهای میوه و تره بار تایید شد

محمد علی میرزایی مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار با تایید خبر وجود فروشندگان مواد مخدر و کارتن خواب ها در میادین و بازارهای میوه و تره بار گفت در سه ماه پاییز بیش از ١٨٥٠ نَفَر و از ابتدای سال ٢٨٠٠ نَفَر از این افراد را جمع اوری کردیم که حدود یک درصد از ان ها زن بوده اند

  1. ۵ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
میوه
نوآوران -

ایلنا نوشت: مدیر میوه و تره بار مرکزی تهران در رابطه با وجود مواد مخدر در مراکز سازمان میادین شهرداری با بیان این که از ابتدای سال ٨٠ نَفَر در ارتباط با خرده فروشی دستگیر شده اند اظهار داشت ١١٠٠ گرم در بخش خرده فروشی کشف شده است و در بخش عمده فروشی مواد مخدر نیز کشفیات چشمگیری داشته ایم.

قابل اشاره است در ماه های اخیر برخی از این تخلفات و همچنین موضوع وجود کارتن خوابان هم در این سطح گسترده از سوی شهردار تهران و سایر مدیران مجموعه شهرداری و همچنین دولتی تکذیب شده است و از ساماندهی ان ها خبر داده شده است که امارهای إعلامی از سوی مدیر میدان مرکزی میره و تره بار به نوبه خود ارعاب آور و قابل توجه است و نوعی هشدار جدی برای فضای اجتماعی و بخش امنیتی شهر تهران محسوب می شود.

نوشتارهای مرتبط

تازه های آسیب های اجتماعی