راننده یک تریلی که بار سنگینی داشت بدون توجه به عبور یک گله گوسفند از جاده با سرعت به گله زد و بدون توقف دهها گوسفند را تکه تکه کرد. این فیلم توسط یکی از کاربران به نام حمید برای ما ارسال شده است.

راننده یک تریلی که بار سنگینی داشت بدون توجه به عبور یک گله گوسفند از جاده با سرعت به گله زد و بدون توقف دهها گوسفند را تکه تکه کرد. این فیلم توسط یکی از کاربران به نام حمید برای ما ارسال شده است.

  1. ۰

نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...